Search for more Public Notices in your area
Traffic

Brook Street, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2388295

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran I4(I)(A) (Fel Vi Diwygiwyd) Coch Y North Road, Pont-Y-Pwl Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Coch Y North Road, Pont-y-pw"l.
Mae'r ffordd amgen ar hyd Cefn Crib Road, A472, Albion Road, Twmpalh Road, Tranch Road Coch Y North Road ac fr gwrthwyneb. (Cedwr mynedad i dngdbn a'rgwasanaethau bryd cyhyd ag y bo hyrmyYi rhesymol ymarferol).
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn caal ei wneud neu fe fwriedir i waith gael ei wneud ar neu'n agos at yr hed i ddarparu Band Eang yn yr ardal.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o ddydd Mawrth 3ydd Mai 2022 tan ddydd Mawrth I7eg Mai 2022 am 15 diwmod ac unrhyw ddiwmodau eraill yr ystyrir eu bod ynangenrhekJidofewncyfhodnadyw'nfwyna 18 mis. Dyddiwyd: 27ain Ebrill 2022 Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl Torfaen, NP4 6YB


Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) (A) (As Amended) Brook Street, Cwmbran Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Coch Y North Road, Pontypool.
The alternative route is along Cefn Crib Road, A472, Albion Road, Twmpath Road, Tranch Road Coch Y North Road and vice versa
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to provide Broadband to the area.
The Order will operate from Tuesday 3rd May 2022 to Tuesday 17th May 2022 for 15 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months. Dated: 27th April 2022

Stephen Vickers, Chief Executive.Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2388295.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices