Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Planning

Wales, Planning Notice

Notice ID: NEW2394778

Notice effective from
29th April 2022 to 29th May 2022


Hysbysiad Statudol

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn ffonwich 03000 604 400 neu ebostiwch PEDW.Seilwaith@llyw.cymru

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (Fel y'i Diwygiwyd)
Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Cymru) 2016

Hysbysir drwy hyn fod Rush Wall Solar Park Limited wedi cyrlwyno cais am Ddatblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol (DAC) i Weinidogion Cymru ar gyfer:
Gosod pare solar gyda chapasiti dylunio bras o 75MW. Mae'r datblygiad yn cynnwys offer a seilwaith trydanol ategol, traciau mynediad, ffensys diogelwch a theledu cylch cyfyng.
Mae'r safle wedi'i leoli ar Tir ger pentref Redwick, i'r de-ddwyrain o Gasnewydd, Cymru ar Wastadeddau Cil-y-coed.
Gall aelodau'r cyhoedd weld dogfennau'r cais ar-lein wrth chwilio am rif cyfeirnod '3220457' yn:

https://planningcasework.service

. gov.wales/cy
Mae'r amserlen ar gyfer cyflwyno tystiolaeth wedi dechrau a gall personau 3 buddiant gyflwyno sylwadau i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar ran Gweinidogion Cymru (mae'r manylion isod) erbyn 10/06/2022. Cyhoeddir yr holl sylwadau cyn gynted ag y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio.
Ceir rhagor o wybodaeth a chanllawiau am y broses DAC yn:

https://llyw.cymru/datblygiadau-o-

arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau
Isabel Nethell
Pennaeth Gweithrediadau
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru
Adeilad y Goron, Pare Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ
03000 252 245, PEDW.SeilwaithOllyw.cymriJ
Dyddiad: 29/04/2022

STATUTORY NOTICE For a large print copy of this Notice contact 03000 604 400 or email
PEDW.infrastructure@gov.wales

Statutory Notice

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended)
The Developments of National
Significance (Procedure) (Wales) Order 2016
The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016
Notice is hereby given that Rush Wall Solar Park Limited has submitted an application for a Development of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for:
The installation of a solar park with an approximate design capacity of 75MW. Development includes ancillary electrical equipment and infrastructure, access tracks, security fencing and CCTV
The site is located at Land near the village of Redwick, south east of Newport, Wales on the Caldicot Levels.
Members of the public can view the application documents online by searching reference number '3220457' at:

https://planningcasework.sen/ice

. gov.wales/
The timetable for the submission of evidence has begun and interested persons may submit representations to Planning Environment and Decisions Wales on behalf of the Welsh Ministers (details below) by 10/06/2022. All representations will be published as soon as the deadline has passed.
More information and guidance on the DNS process can be found at:

https://gov.wales/

developments-national-significance-dns-guidance
Isabel Nethell
Head of Service
Planning & Environment Decisions Wales
Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ
03000 252 245, PEDW.InfrastructureQgov.wales
Date: 29/04/2022

Attachments

NEW2394778.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices