Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

Edlogan Way, Temporary 50mph Speed Limit

Notice ID: NEW2397717

Notice effective from
2nd May 2022 to 1st June 2022


Hysbysiad Statudol

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru


Gorchymyn Cefnffordd Yr A4042 (Cylchfan Ed Logan
Way, Croesyceiliog I Gylchfan Court Farm, Pont-Y-Pwl,
Torfaen) (Terfyn Cyflymder 50 Mya Dros Dro) 2022

Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn oherwydd perygl tebygol i'r cyhoedd o ganlyniad i rwystr diogelwch diffygiol ar gefnffordd yr A4042 rhwng Croesyceiliog a Phont-y-pwl, Torfaen.
Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder 50 mya dros dro ar y darn o gefnffordd yr A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr ogleddol Cylchfan Edlogan Way, Croesyceiliog i'w chyffordd ag ochr ddeheuol Cylchfan Court Farm, Pont-y-pvVI, gan gynnwys cerbytffyrdd cylchredol Cylchfannau Cwmbran a Phont-y-pwl.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 3 Mai 2022 a disgwylir y bydd y cyfyngiad dros dro yn weithredol o 00:01 o'r gloch ar y dyddiad hwnnw am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/

gorchmynion-ffyrdd.

Gellir cael copi print bras o'r Hysbysiad hwn oddi with y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.


J SADDLER,
Transport, Welsh Government


Statutory Notice

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government


The A4042 Trunk Road (Edlogan Way Roundabout,
Croesyceiliog To Court Farm Roundabout, Pontypool,
Torfaen) (Temporary 50 Mph Speed Limit) Order 2022

The Welsh Ministers have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary due to the likelihood of danger to the public due to a defective safety barrier on the A4042 trunk road between Croesyceiliog and Pontypool, Torfaen.
The effect of the Order is to impose a temporary 50 mph speed limit on the length of the A4042 trunk road that extends from its junction with the northern side of Edlogan Way Roundabout, Croesyceiliog to its junction with the southern side of Court Farm Roundabout, Pontypool, including the circulatory carriageways of Cwmbran and Pontypool Roundabouts.
The Order comes into force on 3 May 2022 and the temporary restriction is expected to operate from 00:01 hours on that date for a maximum duration of 18 months.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/

road-orders.

A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport Welsh Government Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.


J SADDLER,
Transport, Welsh Government

Attachments

NEW2397717.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices