Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

Malthouse Lane, Stopping Up of Highways

Notice ID: NEW2403567

Notice effective from
9th May 2022 to 8th June 2022


Hysbysiad Statudol

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
Statutoray Notice
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government
Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990
Gorchymyn Cau Priffyrdd (Lon Y Bracty, Llantarnam, Cwmbran) 202-Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("Deddf 1990") i awdurdodi cau'r darn o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn, i ddarparu ar gyfer y darn o briffordd newydd a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn, ac i wella'r rhan o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 3 i'r Hysbysiad hwn. Nid awdurdodir cau'r briffordd ond er mwyn gwneud y datblygiad yn unol a"r caniatad cynllunio amlinellol a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar 26 Mehefin 2015 o dan y cyfeirnod 12/P/00288 a'r gymeradwyaeth ar gyfer materion a gadwyd yn 61 a roddwyd ar 28 Mehefin 2021 o dan y cyfeirnod 18/P/0424/RES a ddisgrifir yn Atodlen 4 i'r Hysbysiad hwn.
Bydd Gorchymyn Cau Priffyrdd (L6n y Bracty, Llantarnam, Cwmbran) 202- ("y Gorchymyn"), os caiff ei wneud, yn peidio d chael effaith os daw'r caniatad cynllunio mewn cysylltiad 3'r datblygiad i ben neu os caiff ei ddirymu.
Yn ystod yr 28 o ddiwmodau o 9 Mai 2022 ymlaen, gellir edrych ar gopiau o'r Gorchymyn drafft a'r plan a adneuwyd yn rhad ac am ddim rhwng 09:00 ac 16:30 yng Nghanolfan Gwsmeriaid Cwmbran, Uyfrgell Cwmbran, NP441XQ, neu gellir eu cael yn rhad acam ddim o'rcyfeiriad isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qAI 509180.
Rhaid anfon unrhyw wrthwynebiadau yn ysgrifenedig, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ neu drwy e-bost i Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru erbyn 6 Mehefin 2022.
Os ydych yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu gyflwyno sylwadau, efallai y bydd angen i Lywodraeth Cymru ymgynghori 3 phersonau a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses ymgynghori, bydd yr wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi a'ch data personol yn cael eu trosglwyddo i'r ceisydd/datblygwr ac, os oes angen, i'r awdurdod priffyrdd lleol i'w galluogi hwy i ymateb i chi. Ni fyddwn, fodd bynnag, yn datgelu eich manylion personol ond pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn ymdrin 3'r materion a godwyd. Pan na fo gwrthwynebiadau yn gallu cael eu datrys a phan fo'r Gorchymyn yn dod yn destun Ymchwiliad Cyhoeddus ("YC"), caiff pob gohebiaeth ei chop'fo i Arolygydd yr YC ac fe'i cedwir yn y Llyfrgell YC lie y bydd ar gael i'r cyhoedd.

Os nad ydych yn dymuno i ddata personol gael ei anfon ymlaen at drydydd parti, dylech nodi pam pan
fyddwch yn cyflwyno eich gohebiaeth a bydd Gweinidogion Cymru yn copi'o'r sylwadau i'r trydydd
parti priodol gyda'r enw a'r cyfeiriad wedi eu dileu. Os bydd YC yn cael ei gynnal, bydd yr Arolygydd yr
gweld y sylwadau ond efallai y bydd yn rhoi llai o sylw iddynt o ganlyniad i hyn.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/


gorchmynion-cau.
Gellir cael copi print bras o'r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. J Saddler, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
ATODLEN 1 (Bras amcan yw pob mesuriad)
Y darn o briffordd sydd i'w gau
Darn afreolaidd ei sidp o briffordd ar L6n y Bracty, Llantarnam, Cwmbran, o'i chyffordd a" Heol Casnewydd, am bellter o 240 o fetrau ac sy'n 8 metr yn y man lletaf, a ddangosir 3 llinellau sebra ac y rhoddir y cyfeirnod 'A1' iddo ar y plan a adneuwyd.

ATODLEN 2 (Bras amcan yw pob mesuriad)
Y darn o briffordd newydd sydd i'w ddarparu
Darn afreolaidd ei siap o briffordd i'r dwyrain o'r gyffordd rhwng Heol Casnewydd a'r Bracty, i gyfeiriad y de-ddwyrain a chan gysylltu a phwynt ar L6n y Bracty, sy'n 200 metr yn y man hiraf ac yn 6 metr yn y man lletaf, a ddangosir 3 dotwaith ac y rhoddir y cyfeirnod 'B1' iddo ar y plan a adneuwyd.
ATODLEN 3 (Bras amcan yw pob mesuriad)
Y darn o briffordd sydd i'w wella
Darn afreolaidd ei si3p o briffordd sy'n rhan o L6n y Bracty, sy'n 205 o fetrau yn y man hiraf ac yn 2 fetr yn y man lletaf, a ddangosir 2 chroeslinellau acy rhoddir y cyfeirnod 'CI' iddo ar y plan a adneuwyd.
ATODLEN 4 Y Datblygiad
Datblygiad preswyl yn cynnwys 165 o unedau gyda gwaith tirweddu a seilwaith cysylltiedig. Priffordd newydd ar gyfer mynediad i'r datblygiad, troetffordd newydd gyda chroesfannau cyffyrddol a llwybr beicio newydd.

Town And Country Planning Act 1990
The Stopping Up Of Highways (Malthouse Lane, Llantarnam, Cwmbran) Order 202-

The Welsh Ministers propose to make an Order under section 247 of the Town and Country Planning Act 1990 ("the 1990 Act") to authorise the stopping up of the length of highway described in Schedule 1 to this Notice and to provide for the length of new highway described in Schedule 2 to this Notice; to improve the area of highway described in Schedule 3 to this Notice. The stopping up will be authorised only in order to enable the development to be carried out in accordance with outline planning permission granted under Part 3 of the 1990 Act by Torfaen County Borough Council on 26 June 2015 with reference number 12/P/00288 and the approval of reserved matters granted on 28 June 2021 with reference number 18/P/0424/RES described in Schedule 4 to this Notice.
The Stopping Up of Highways (Malthouse Lane, Llantarnam, Cwmbran) Order 202- ("the Order"), if made, will cease to have effect if planning permission in respect of the development expires or is revoked.
During 28 days from 9 May 2022 copies of the draft Order and the deposited plan may be inspected free of charge between 09:00 and 16.30 at Cwmbran Customer Centre, Cwmbran Library, NP44 1XQ, or may be obtained free of charge from the address below quoting reference qA1509180.
Objections, specifying the grounds on which they are made, must be sent in writing to Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ or by email to TransportOrdersBranch® gov.wales by 6 June 2022.
Should you wish to object, support or make representations, the Welsh Government may need to consult with persons and organisations outside the Welsh Government. As part of the consultation process, the information you have provided and your personal data will be passed to the applicant/ developer and, if necessary, to the local highway authority to enable them to respond to you. We will, however, only disclose your personal details where it is necessary to do so to address the issues raised. Where objections cannot be resolved and the Order becomes subject to a Public Inquiry ("PI"), all correspondence is copied to the Inspector of the PI and is available in the PI library when it becomes publicly available.
If you do not wish personal data to be forwarded to third parties, you should state why when submitting your correspondence and the Welsh Ministers will copy the representations to the appropriate third parties with the name and address removed and if there is to be a PI, the representations will be seen by the Inspector who may give them less weight as a result.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov

. wales/stopping-orders.
A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.
J Saddler, Transport, Welsh Government

SCHEDULE 1 (All measurements are approximate)

Length of highway to be stopped up
An irregular shaped length of highway located on Malthouse Lane, Llantarnam, Cwmbran, from its junction with Newport Road, for a distance of 240 metres with a maximum width of 8 metres, shown by zebra hatching and given the reference 'AT on the deposited plan.
SCHEDULE 2 (All measurements are approximate)
Length of new highway to be provided
An irregular shaped length of highway located east of the junction between Newport Road and The Maltings, heading in a south-easterly direction and connecting to a point on Malthouse Lane, with a maximum length of 200 meters and a maximum width of 6m, shown by stipple hatching and given the reference 'B1' on the deposited plan.
SCHEDULE 3 (All measurements are approximate)
Length of highway to be improved
An irregular shaped length of highway being part of Malthouse Lane with a maximum length of 205 metres and a maximum width of 2 metres, shown by cross hatching and given the reference 'CI' on the deposited plan.
SCHEDULE 4 The Development
Residential development comprising 165 no. of units with associated landscaping and infrastructure works. New highway for access to the development, new footway with tactile crossing points and new cycling path.

Attachments

NEW2403567.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices