Search for more Public Notices in your area
Traffic

Public Footpath No. 286, Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: NEW2413518

Notice effective from
18th May 2022 to 17th June 2022

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) SECTION 14 (1)(b)
PUBLIC FOOTPATH NO. 286 (PART) AT CWMBRAN
TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2022
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended] intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along Public Footpath No. 286 (Part) Cwmbran from its junction with Pentre Lane, Llantarnam to the boundary with Newport City Council. The footpath then runs in a southerly direction for approximately 710 metres and is shown as a bold black line on the Order Map.
No alternative routes are available for use by the public.
The prohibition is necessary because of the likelihood of danger to the public.
The proposed works will improve the connectivity of the route between Torfaen County Borough Council and Newport County Council. The proposed Order will come into operation on 25 May 2022 and will continue in force for a period of 6 months or until the works have been completed, whichever is the sooner.
Dated: 18 May 2022 This Notice Is also available in Welsh Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG Y FFORDD 1984 (FEL Y'l DIWYGIWYD) ADRAN 14 (1)(b)
LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 286 (RHAN) YNG NGHWMBRAN
GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2022
RHODDIR hysbysiad drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy ymarfer eu pwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffordd (fel y'i Diwygiwyd) 1984 yn bwriadu, ddim Mai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn, effaith yr hwn fydd gwahardd cerddwyr a beicwyr rhag mynd ar hyd Llwybr Cyhoeddus Rhif 286 (Rhan), Cwmbran o'r gyffordd gyda Pentre Lane, Llantarnam i'r ffin gyda Chyngor Dinas Casnewydd. Mae'r llwybr wedyn yn rhedeg mewn cyfeiriad deheuol am ryw 710 medr ac fe'i dangosir fel llinell ddu drom ar Fap y Gorchymyn.
Nid oes llwybr amgen ar gael i'w ddefnyddio gan y cyhoedd.
Mae angen y gwaharddiad oherwydd tebygolrwydd perygl i'r cyhoedd.
Bydd y gwaith arfaethedig yn gwella cysylltedd y llwybr rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Dinas Casnewydd. Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym ar 25 Mai 2022 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis neu nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa bynnag un sydd gynharaf. Dyddiedig: 18 Mai 2022
Mae'r Hysbysiad hwn hefyd ar gael yn y Saesneg
Stephen Vickers, Prif Weithredwr,
y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB

Attachments

NEW2413518.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices