Search for more Public Notices in your area
Traffic

Prow Jubilee Park, Temporary Footpath Closure

Notice ID: NEW2416375

Notice effective from
20th May 2022 to 19th June 2022


NEWPORT CITY COUNCIL
(PROW JUBILEE PARK, ROGERSTONE)
(FOOTPATH NUMBER 406/58/1)
(TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2021


Notice is hereby given that Newport City Council has received authority from the Welsh Ministers under section 15(5) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991) for the extension of the 'Newport City Council (Prow Jubilee Park, Rogerstone) (Footpath Number 406/58/1) (Temporary Footpath Closure) Order 2021'. The Order became operative on 14 December 2021 and would have expired on 13 May 2022 but is now extended up to and including 13 November 2022.


The effect of the order is to prohibit any person from proceeding along the footpath 406/58/1, Jubilee Park, Rogerstone. The reason for making the order is to is to prevent danger to the public from predicted erosion of the riverbank resulting from high river levels. Alternative Route is along Park Way, Jubilee Way, Tregwilym Road and entrance road to Rogerstone Welfare Ground.


Any queries can be sent to

Conveyancing.Team@newport.gov.uk


Dated: 20 May 2022

G D Price
Head of Law and Standards, Civic Centre, Newport, NP20 4UR


GORCHYMYN CYNGOR DINAS
CASNEWYDD (HTC PARC JIWBILT, TY-DU)
(RHIF LLWYBR TROED 406/58/1)
(CAU LLWYBRAU TROED DROS DRO) 2021


Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi derbyn awdurdod gan Weinidogion Cymru 0 dan adran 15(5) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991) ar gyfer ymestyn 'Gorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (HTC Pare JiwbilT, Ty-du) (Rhif Llwybr Troed 406/58/1) (Cau Llwybrau Troed Dros Dro) 2021'. Daeth y Gorchymyn i rym ar 14 Rhagfyr 2021 a byddai wedi dod i ben ar 13 Mai 2022 ond mae bellach wedi'i ymestyn hyd at a gan gynnwys 13 Tachwedd 2022.

Effaith y gorchymyn yw gwahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd y llwybr troed 406/58/1, Pare y JiwbilT, Ty-du. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn atal perygl i'r cyhoedd rhag yr erydu a ragwelir ar Ian yr afon o ganlyniad i lefelau afon uchel. Mae'r Llwybr Amgen ar hyd Park Way, Jubilee Way, Tregwilym Road a'r ffordd fynediad


Gellir anfon unrhyw ymholiadau at

Conveyancing.Team@newport.gov.uk


Dated: 20 Mai 2022

G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Safonau,
Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2416375.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices