Search for more Public Notices in your area
Traffic

Risca Footpaths, Temporary Prohibition of Pedestrians & Bridleway

Notice ID: NEW2418115

Notice effective from
23rd May 2022 to 22nd June 2022


Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Caerphilly County Borough Council


Rhisga - Llwybrau troed 95, 96, 97 a
Llwybrau ceffylau 93, 94, 94a


Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr a Llwyb
Ceffylau Dros Dro 2022


HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu, mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:


Y rhan honno o lwybrau troed 95, 96, 97 a llwybrau ceffylau 93, 94, 94a, Rhisga.


Bydd llwybr amgen ar gael i gerddwyr ar hyd y rhwydwaith priffyrdd lleol.


Bydd y gorchymyn dros dro yn weithredol o 4 Mehefin 2022 am hyd at chwe mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.


Tilhill Forestry Ltd sy'n gofyn am gau'r llwybr.


Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith ail-leinio yn achos gwaith cynaeafu.


Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Tilhill Forestry Ltd ar 0777 4732842 neu matthew.berg@tilhill.com yn ystod oriau swyddfa arferol.


Dyddiedig 23 Mai 2022


Marcus Lloyd,
Pennaeth Isadeiledd,
Ty Tredomen, Pare Tredomen
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF


Risca Footpaths 95, 96, 97 and Bridleways 93, 94, 94a
Temporary Prohibition of Pedestrians & Bridleway Order 2022


NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along:


That section of Footpath Numbers 95, 96, 97 and Bridleways 93, 94, 94a in Risca.


The alternative route for pedestrians will be available via the local highway network.


The temporary order will be effective from 4 June 2022 for a period not exceeding six months or until the works are completed whichever is the earlier.


The closure is required by Tilhill Forestry Ltd.


The reason for making the Order is to allow for relining works to harvesting operations.


Further information can be obtained from Tilhill Forestry Ltd on 0777 4732842 during normal office hours or matthew.berg@tilhill.com during normal office hours.


Dated 23rd May 2022


Marcus Lloyd,
Head of Infrastructure, Tredomen House, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2418115.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices