Search for more Public Notices in your area
Traffic

Risca Footpaths 95,96, 97 Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: NEW2424106

Notice effective from
30th May 2022 to 29th June 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Rhisga - Llwybrau troed 95, 96, 97

a Llwybrau ceffylau 93, 94, 94a Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2022

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:

Y rhan honno o lwybrau troed 95, 96, 97 a llwybrau ceffylau 93, 94, 94a, Rhisga.Bydd llwybr amgen ar gael i gerddwyr ar hyd y rhwydwaith priffyrdd lleol.

Bydd y Gorchymyn dros dro yn weithredol o 4 Mehefin 2022 am hyd at chwe mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Tilhill Forestry Ltd sy'n gofyn am gau'r llwybr.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith ail-leinio yn achos gwaith cynaeafu.Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Tilhill Forestry Ltd ar 07774 732842 neu

matthew.berg@tilhill.com

yn ystod oriau swyddfa arferol.

Dyddiedig 30 Mai 2022

Marcus Lloyd,

Pennaeth Isadeiledd,

Ty Tredomen, Pare Tredomen,

Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Risca Footpaths 95, 96, 97 and Bridleways 93, 94, 94a Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2022

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along:

That section of Footpath Numbers 95, 96, 97 and Bridleways 93, 94, 94a in Risca.

The alternative route for pedestrians will be available via the local highway network.

The temporary Order will be effective from 4 June 2022 for a period not exceeding six months or until the works are completed whichever is the earlier.

The closure is required by Tilhill Forestry Ltd.

The reason for making the Order is to allow for relining works to harvesting operations

Further information can be obtained from

Tilhill Forestry Ltd on 0777 4732842 during

normal office hours or

matthew.berg@tilhill.com

during normal office hours.

Dated 30th May 2022

Marcus Lloyd,

Head of Infrastructure,

Tredomen House, Tredomen Park,

Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2424106.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices