Search for more Public Notices in your area
Traffic

Footpath 392/9 Goldcliff, Public Footpath Diversion

Notice ID: NEW2415395

Notice effective from
28th June 2022 to 28th July 2022


Notice Of Making Of A Diversion Order
Highways Act 1980 Newport City Council Public Footpath 392/9 At Goldcliff

The above Order, made on 28 June 2022, under Section 119 of the Highways Act 1980, will divert the public footpath running from Point A to Point F, to Point G, to Point H to Point I then to Point E at Goldcliff to a new line running from Point A to Point B to Point C, to Point D then to Point E as shown on the Order Map.
A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of £2.00.

Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Law & Standards, Newport City Council, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR, quoting ref SED, not later than 16 August 2022.
Please state the grounds on which they are made.

If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Newport City Council may confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 28 June 2022
Gareth D Price
Head of Law and Standards
Newport City Council
Civic Centre
Newport NP20 4UR


Hysbysiad Gwneud Gorchymyn Dargyfeirio
Deddf Priffyrdd 1980 Gorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd Llwybr Troed Cyhoeddus 392/9 Yn Goldcliff

Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 28 Mehefin 2022, o dan Adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio'r llwybr troed cyhoeddus sy'n rhedeg o Bwynt A i Bwynt F, i Bwynt G, i Bwynt H, i Bwynt I wedyn i Bwynt E yn Goldcliff i linell newydd sy'n rhedeg o Bwynt A i Bwynt B i Bwynt C, i Bwynt D yna i Bwynt E fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR rhwng 8.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu coplau o'r Gorchymyn a'r Map yno am £2.00.

Gellir anfon unrhyw sylwadau am y Gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Safonau, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu cyfeirnod SED, heb fod yn hwyrach na 16 Awst 2022. Nodwch ar ba seiliau rydych yn eu gwneud.

Os na chaiff sylwadau na gwrthwynebiadau o'r fath eu gwneud, neu os caiff rhai a wneir eu tynnu'n 61, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn i Weinidogion Cymru i'wgadarnhau, caiff unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu'n 6j eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

Dyddiad: 28 Mehefin 2022
Gareth D Price
Pennaeth y Gyfraith a Safonau Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2415395.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices