Search for more Public Notices in your area
NCC - LAW & STANDARDS
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (GLASLLWCH LANE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2016

Notice ID: NP3913493

Notice effective from
2nd December 2016 to 1st January 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (GLASLLWCH LANE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2016
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended), intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Glasllwch Lane (from its junction with Melbourne Way (top end) for a distance of approximately 80 metres ie to the junction of the first unnamed road on the southern side). The alternative route is via Melbourne Way - Western Avenue. The reason for making the Order is to enable the installation of a stop tap to a water supply. The proposed Order will be operative from 18 December 2016 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed within four hours (8.30am - 12.30pm) on 18 December 2016. Pedestrian access will be unaffected. Emergency vehicle access will be available albeit with a short delay to move plant etc.
Dated: 2 December 2016
G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GLASLLWCH LANE, CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2016
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Glasllwch Lane (o'r cyffordd gyda Melbourne Way (pen uchaf) am 80 medr h.y i'r cyffordd a'r ffordd ddienw cyntaf ar yr ochr ddeheuol). Y llwybr amgen yw drwy Melbourne Way - Western Avenue. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi gosod tap stop i gyflenwi cyflenwad dwr. Bydd y gorchmyn arfaethedig yn weithredol o 18 Rhagfyr 2016 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 4 awr (8.30am - 12.30pm) ar 18 Rhagfyr 2016. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael. A fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.
Dyddiedig: 2 Rhagfyr 2016
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3913493.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices