Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED ROGIET (HEOL YR ORSAF, ROGIET) (GWAHANOL GYFYNGIADAU) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2016

Notice ID: NP3933755

Notice effective from
7th December 2016 to 6th January 2017

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED ROGIET (HEOL YR ORSAF, ROGIET) (GWAHANOL GYFYNGIADAU) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2016
HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY ar 5 Rhagfyr 2016 wedi gwneud Gorchymyn dan adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984. Gwnaed y gorchymyn er mwyn hwyluso ailadeiladu'r bont rheilffordd. Effaith y Gorchymyn fydd gosod y cyfyngiadau dros dro dilynol. Atodlen 1 - Cau Ffordd a) Pont reilffordd Rogiet, Dargyfeiriad: Nid oes ffordd arall ar gael. Atodlen 2 - Clirffordd Drefol a) Heol Barn Owl o'i chyffordd gyda Heol yr Orsaf i'w chyffordd gyda Clos Martin. b) Heol yr Orsaf ochr orllewinol o gyferbyn â Rhif5 Heol yr Orsaf i'w chyffordd gyda Heol Barn Owl. Daw'r Gorchymyn i rym ar 5 Rhagfyr 2016 a bydd yn parhau mewn grym tan ddim hwyrach na 5 Mehefin 2018 neu hyd nes y cwblhawyd y gwaith.. Drwy rinwedd Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n torri, neu sy'n defnyddio neu ganiatáu defnydd cerbyd sy’n torri, cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd. Dyddiedig 5 Rhagfyr 2016 Robert Tranter Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Fynwy Blwch SP 106 Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 9AN

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices