Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
Planning

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'l DIWYGIWYD] ADRAN 14(1)(b)

Notice ID: NP3942834

Notice effective from
21st December 2016 to 20th January 2017

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'l DIWYGIWYD] ADRAN 14(1)(b)
LLWYBRAU TROED CYHOEDDUS RHIFAU 120 A 123 - CYMUNED PONT-Y-PWL (PANTEG) (TORFAEN) A CHYMUNED ABERCARN (CAERFFILI] LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIFAU 114, 115, 118 A 119 CYMUNED ROGERSTONE (CAERFFILI)

LLWYBRAU TROED RHIFAU 150,152 A 404 YN NGHOED-Y-CYMOEDD GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2016
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth arfer ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn effaith yr hwn fydd gwahardd cerddwyr a seiclwyr rhag mynd ar hyd:-
Caeir Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 120 Cymuned Pont-y-pwl o'i gyffordd a Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 119 a 121 ac i gyfeiriad gorllewinol am tua 2,050 metr hyd at ei gyffordd a'r Ffin Sirol a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 404 (Cymuned Abercarn).
Caeir Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 123 Cymuned Pont-y-pwl o'i gyffordd a Llwybr Troed Cyhoeddus 122 a'r A472 ac i gyfeiriad de-orllewinol am tua 1,880 metr hyd ei gyffordd a'r Ffin Sirol a Llwybr Troed Rhif 152 (Cymuned Abercarn).
Caeir Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 150 Cymuned Abercarn o'i gyffordd a Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 149 a 156 ac i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol am tua 770 metr hyd at ei gyffordd a'r Ffin Sirol a Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 152 a 404.
Caeir Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 152 Cymuned Abercarn o'i gyffordd a Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 150 a 404 ac i gyfeiriad gogledd-orllewinol am tua 250 metr hyd at ei gyffordd a'r Ffin Sirol a Llwybr Troed Cyhoeddus 123 (Cymuned Pont-y-pwl).
Caeir Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 404 Cymuned Abercarn o'i gyffordd a Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 150 a 152 ac i gyfeiriad dwyreiniol am tua 240 metr hyd at ei gyffordd a'r Ffin Sirol a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 120 (Cymuned Pont-y-pwl).
Mae llwybr amgen ar hyd Llwybrau Troed Cyhoeddus ar gael.
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd y tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 28 Rhagfyr 2016 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis, neu tan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd mwyaf buan.
Dyddiwyd: 21 Rhagfyr 2016
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB
TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED] SECTION 14(1)(b)
PUBLIC FOOTPATH NO'S 120 AND 123 - PONTYPOOL (PANTEG]
COMMUNITY (TORFAEN) AND ABERCARN COMMUNITY (CAERPHILLY] PUBLIC FOOTPATH NO'S 114, 115, 118 AND 119 ROGERSTONE COMMUNITY (CAERPHILLY)
PUBLIC FOOTPATH NO'S 150,152 AND 404 IN COED-Y-CYMOED TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2016
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along:-
Public Footpath (FP) No. 120 Pontypool Community is to be closed from its junction with FP No's 119 and 121 and runs in a westerly direction for approximately 2,050 metres to its junction with the County Boundary and FP No. 404 (Abercarn Community).
FP No. 123 Pontypool Community is to be closed from its junction with FP 122 and the A472 and runs in a south westerly direction for approximately 1,880 metres to its junction with the County Boundary and Footpath No. 152 (Abercarn Community).
FP No. 150 Abercarn Community is to be closed from its junction with FP No's 149 and 156 and runs in a north easterly direction for approximately 770 metres to its junction with the County Boundary and FP No's 152 and 404.
FP No. 152 Abercarn Community is to be closed from its junction with FP No's 150 and 404 and runs in a north easterly direction for approximately 250 metres to its junction with the County Boundary and FP 123 (Pontypool Community).
FP No. 404 Abercarn Community is to be closed from its junction with FP No's 150 and 152 and runs in an easterly direction for approximately 240 metres to its junction with the County Boundary and FP No. 120 (Pontypool Community).
An alternative route along other Public Footpaths is available.
The prohibition is necessary because of the likelihood of danger to the public.
The proposed Order will come into operation on 28 December 2016 and will continue in force for a period of 6 months, or until the works have been completed, whichever is the sooner.
Dated: 21 December 2016
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB

Attachments

NP3942834.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices