Search for more Public Notices in your area
Traffic

GORCHMYNION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS) (TRAFFIG UN FFORDD) (DIRYMU A DIWYGIO) (GWAHARDD CERBYDAU MASNACHOL TRWM RHAG AROS) (AMRYW FFYRDD, CASNEWYDD) CYNGOR DINAS CASNEWYDD 2017

Notice ID: NP3944063

Notice effective from
21st December 2016 to 20th January 2017

GORCHMYNION (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS) (TRAFFIG UN FFORDD) (DIRYMU A DIWYGIO) (GWAHARDD CERBYDAU MASNACHOL TRWM RHAG AROS) (AMRYW FFYRDD, CASNEWYDD) CYNGOR DINAS CASNEWYDD 2017
NODER bod Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwneud y Gorchmynion uchod o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig 1984 a phob pwer galluogi arall ac effaith hyn fydd:
(i) gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y darnau o'r ffordd a nodir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn
(ii) cyfyngu aros i 1 awr (heb ddychwelyd o fewn 2 awr) rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar y darnau o'r ffordd a nodir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn ac eithrio deiliaid trwydded
(iii) dirymu amryw o eitemau yng Ngorchymyn (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Chyfyngu ar Lwytho a Dadlwytho) (Rhannau) (A467 a Ffyrdd Ymyl Ty-du) Cyngor Bwrdeistref Casnewydd 1978, a Gorchymyn (Gwahardd Aros) (Amryw Ffyrdd Casnewydd) Cyngor Dinas Casnewydd 2012
(iv) dirymu Gorchymyn (Lle Parcio ar y Stryd ar gyfer Pobl Anabl) (Morden Road Casnewydd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd 2000 a Gorchymyn (Lle Parcio ar y Stryd ar gyfer Pobl Anabl) (Crescent Road Casnewydd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd 2001
(v) gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn o'r ffordd a nodir yng ngholofn 1 Atodlen 3 i'r Hysbysiad hwn mewn unrhyw gyfeiriad heblaw am yr hyn a nodir mewn perthynas a'r darn hwnnw o'r ffordd yng ngholofn 2 yr Atodlen dan sylw
(vi) diwygio amryw o eitemau yng Ngorchymyn (Un Ffordd) (Waltwood Road a Birch Grove Llanmartin) Sir Fynyw 1965, Gorchymyn (gwahardd Aros) Waltwood Road ac Amryw Ffyrdd Casnewydd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd 2000, a Gorchymyn (Gwahardd Cerbydau Masnachol a Cherbydau Contract dros 3tunnell) (Stad Underwood, Llanmartin) Cyngor Sir Gwent 1976
(vii) gwahardd Cerbydau Masnachol Trwm (dros 7.5 tunnell) rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o'r ffyrdd a nodir yn Atodlen 4 i'r Hysbysiad hwn.

Mae manylion llawn y cynigion hyn i'w cael yn yr Hysbysiadau drafft y gellir eu gweld, ynghyd a map yn dangos y ffyrdd a chyfyngiadau a datganiad y Cyngor o'r rhesymau dros gynnig gwneud y Gorchmynion, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol (dydd Llun i ddydd Gwener). Os hoffech wrthwynebu unrhyw gynnig dylech anfon sail eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig at y sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 18 lonawr 2017. DS. Caiff trwyddedau preswylwyr eu dosbarthu gan Gyngor Dinas Casnewydd ar sail uchafswm o ddwy drwydded i bob aelwyd i'r rhai sydd a chyfeiriad ar y darn o ffordd a nodir yn Atodlen 2. Gellir gostwng hyn i uchafswm o un drwydded i bob aelwyd os bydd y galw am drwyddedau yn uwch na nifer y lleoedd trwyddedau parcio sydd ar gael. Ceir manylion am gynllun trwyddedau parcio'r Cyngor ar wefan y Cyngor www.newport.gov.uk.
DYDDlEDlG: 21 Rhagfyr 2016
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR
ATODLEN 1
1. Cardiff Road (ffordd wasanaeth) - (o flaen rhifau 183 - 203)

Ochr ogledd-ddwyreiniol o'i chyffordd a'r B4237 Cardiff Road am bellter o 7 metr
2. Maesglas Avenue

Ochr ogledd-ddwyreiniol o'i chyffordd a'r B4237 Cardiff Road hyd at ei chyffordd a Cardiff Road (ffordd wasanaeth) -(o flaen rhifau 183 - 203) 3. Ruskin Avenue
(a) Ochr dde-orllewinol o bwynt 22 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a'r ffordd fynediad yng nghefn 2 - 8 Rolls Walk hyd at bwynt 10 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd dan sylw

(b) Ochr dde-orllewinol o bwynt 15 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a'r ffordd fynediad yng nghefn 2 - 4 Gaudi Walk hyd at bwynt 15 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd dan sylw

(c) Ochr dde-orllewinol o bwynt 10 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Waterside Close hyd at bwynt 10 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd dan sylw

4. Waterside Close

(a) Ochr ogledd-orllewinol o'i chyffordd a Ruskin Avenue am 10 metr

(b) Ochr dde-ddwyreiniol o'i chyffordd a Ruskin Avenue am 15 metr

5. Ffordd Fynediad tu 6l i 2 - 14 Gaudi Walk

Y ddwy ochr o'i chyffordd a Ruskin Avenue am bellter o 8 metr
6. Ffordd fynediad tu 6l i 2 - 8 Rolls Walk

(a) Ochr ogledd-orllewinol o'i chyffordd a Ruskin Avenue am 11 metr

(b) Ochr dde-ddwyreiniol o'i chyffordd a Ruskin Avenue am 9 metr

7. Melbourne Way

(a) Ochr ddwyreiniol o'i chyffordd a Risca Road am 32 metr

(b) Ochr orllewinol o'i chyffordd a Risca Road hyd at ei chyffordd a Glasllwch Lane

8. Glasllwch Lane

Ochr ogleddol o'i chyffordd a Melbourne Way am bellter o 17 metr
9. Highcross Road

(a) Ochr dde-orllewinol o'i chyffordd a High Cross Lane am bellter o 100 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin

(b) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 32 metr i gyfeiriad y de-orllewin o bwynt gyferbyn a llinell ymyl palmant de-ddwyreiniol High Cross Lane i gyfeiriad y gogledd-orllewin hyd at bwynt 100 metr i'r gogledd-ddwyrain o bwynt gyferbyn a llinell ymyl palmant gogledd-orllewinol High Cross Lane

10. Cambria Close

(a) Ochr ogledd-orllewinol o'i chyffordd a B4236 Mill Street am 32 metr

(b) Ochr dde-ddwyreiniol o'i chyffordd a B4236 Mill Street am 20 metr

11. Caswell Way

(a) Y ddwy ochr o'i chyffordd a Langland Way ac Oxwich Road am 25 metr

(b) Ochr ddwyreiniol o bwynt 108 metr i'r de o'i chyffordd a Langland Way / Oxwich Road hyd at bwynt 208 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Traston Road

(c) Ochr ddwyreiniol o bwynt 114 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Traston Road am bellter o 46 metr i gyfeiriad y gogledd

(d) Ochr ddwyreiniol o'i chyffordd a Traston Road am 68 metr

(e) Ochr orllewinol o'i chyffordd a Traston Road am 222 metr

(f) Ochr orllewinol o bwynt 108 metr i'r de o'i chyffordd ag Oxwich Road / Caswell Way am bellter o 66 metr i gyfeiriad y de

12. Oxwich Road

(a) Ochr ddeheuol o'i chyffordd a Caswell Way am bellter o 62 metr

(b) Ochr ogleddol o bwynt 30 metr i'r gorllewin o bwynt gyferbyn a llinell ymyl palmant dwyreiniol Caswell Way hyd at bwynt 62 metr i'r gorllewin o'i chyffordd a Caswell Way

ATODLEN 2
Cardiff Road (ffordd wasanaeth) - (o flaen rhifau 183 - 203)
(a) Ochr ogledd-orllewinol o bwynt 17 metr i'r de-orllewin o'i chyffordd a B4237 Cardiff Road hyd at bwynt 10 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd a Maesglas Avenue

(b) Ochr dde-ddwyreiniol o bwynt 7 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a B4237 Cardiff Road hyd at bwynt 6 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd a Maesglas Avenue

ATODLEN 3
CAESAR CRESCENT, CAERLEON
Colofn 1 Colofn 2

Un ffordd o'i chyffordd a l gyfeiriad y gogledd a'r

gogledd-ddwyrain
Roman Way hyd at ei chyffordd ag Anthony Drive
ATODLEN 4
Priory Drive, ffordd fynediad dienw oddi ar Priory Drive yn arwain at Barc Busnes Langstone o gylchfan Langstone Park hyd at Priory Drive, Priory Grove, Priory View, Priory Way, Priory Gardens, Priory Crescent
NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING) (ONE-WAY TRAFFIC) (REVOCATION & AMENDMENT)
(PROHIBITION OF WAITING BY HEAVY COMMERCIAL VEHICLES) ORDERS 2017
TAKE NOTICE that Newport City Council proposes to make the above Orders under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers the effect of which will be:
(i) to prohibit waiting at any time on the lengths of road set out in Schedule 1 to this Notice

(ii) to restrict waiting to 1 hour (no return within 2 hours) between the hours of 8am and 6pm Monday to Saturday on the lengths of road set out in Schedule 2 to this Notice except permit holders

(iii) to revoke various items in the Newport Borough Council (A467 and Side Roads Rogerstone) (Parts) (Prohibition and Restriction of Waiting and Restriction of Loading and Unloading) Order 1978, and the Newport City Council (Various Roads Newport) (Prohibition of Waiting) Order 2012

(iv) to revoke the Newport County Borough Council (Morden Road Newport) (Street Parking Place for Disabled Persons) Order 2000 and the Newport County Borough Council (Crescent Road Newport) (Street Parking Place for Disabled Persons) Order 2001

(v) to prohibit vehicles from proceeding along the length of road specified in column 1 of Schedule 3 to this Notice in a direction other than that specified in relation to that length of road in column 2 of the said Schedule

(vi) to amend various items in the County of Monmouth (Waltwood Road and Birch Grove Llanmartin) (One-Way) Order 1965, the Newport County Borough Council (Waltwood Road and Various Roads Newport) (Prohibition of Waiting) Order 2000, and the Gwent County Council (Underwood Estate Llanmartin) (Prohibition of Commercial Vehicles and Contract Carriages over 3 tons) Order 1976

(vii) to prohibit Heavy Commercial Vehicles (over 7.5 tonnes) from waiting at any time on the lengths of roads set out in Schedule 4 to this Notice.

Full details of these proposals are in the draft Orders which, together with a map showing the restricted roads and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Orders, may be inspected at the Civic Centre, Newport during normal office hours (Monday to Friday). If you wish to object to the proposals you should send the grounds for your objection in writing to the undersigned by 18 January 2017. NB. Residents' permits will be issued by Newport City Council on the basis of a maximum of two permits per household to those with addresses on the length of road specified in Schedule 2. This may be reduced to a maximum of one permit per household if demand for permits is excessive for the available permit parking places. Details of the Council's permit parking scheme can be found on the Council's website at www.newport.gov.uk.
DATED: 21 December 2016
G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR
SCHEDULE 1
1. Cardiff Road (service road) - (fronting nos. 183 - 203)

Northeastern side from its junction with B4237 Cardiff Road for a distance of 7 metres
2. Maesglas Avenue

Northeastern side from its junction with B4237 Cardiff Road to its junction with Cardiff Road (service road) - fronting nos.183 - 203)
3. Ruskin Avenue

(a) Southwestern side from a point 22 metres southeast of its junction with the access road to the rear of 2 - 8 Rolls Walk to a point 10 metres northwest of the said junction

(b) Southwestern side from a point 15 metres southeast of its junction with the access road to the rear of 2 - 4 Gaudi Walk to a point 15 metres northwest of the said junction

(c) Southwestern side from a point 10 metres southeast of its junction with Waterside Close to a point 10 metres northwest of the said junction

4. Waterside Close

(a) Northwestern side from its junction with Ruskin Avenue for 10 metres

(b) Southeastern side from its junction with Ruskin Avenue for 15 metres

5. Access Road to the rear of 2 - 14 Gaudi Walk

Both sides from its junction with Ruskin Avenue for a distance of 8 metres
6. Access road to the rear of 2 - 8 Rolls Walk

(a) Northwestern side from its junction with Ruskin Avenue for 11 metres

(b) Southeastern side from its junction with Ruskin Avenue for 9 metres

7. Melbourne Way

(a) Eastern side from its junction with Risca Road for 32 metres

(b) Western side from its junction with Risca Road to its junction with Glasllwch Lane

8. Glasllwch Lane

Northern side from its junction with Melbourne Way for a distance of 17 metres
9. Highcross Road

(a) Southwestern side from its junction with High Cross Lane for a distance of 100 metres in a northwesterly direction

(b) Northeastern side from a point 32 metres in a south easterly direction from a point opposite the line of the southeastern kerbline of High Cross Lane in a northwesterly direction to a point 100 metres northwest of a point opposite the line of the northwestern kerbline of High Cross Lane

10. Cambria Close

(a) Northwestern side from its junction with B4236 Mill Street for 32 metres

(b) Southeastern side from its junction with B4236 Mill Street for 20 metres

11. Caswell Way

(a) Both sides from its junction with Langland Way & Oxwich Road for 25 metres

(b) Eastern side from a point 108 metres south of its junction with Langland Way/Oxwich Road to a point 208 metres north of its junction with Traston Road

(c) Eastern side from a point 114 metres north of its junction with Traston Road for a distance of 46 metres in a northerly direction

(d) Eastern side from its junction with Traston Road for 68 metres

(e) Western side from its junction with Traston Road for 222 metres

(f) Western side from a point 108 metres south of its junction with Oxwich Road/Caswell Way for a distance of 66 metres in a southerly direction

12. Oxwich Road

(a) Southern side from its junction with Caswell Way for a distance of 62 metres

(b) Northern side from a point 30 metres west of a point opposite the line of the eastern kerbline of Caswell Way to a point 62 metres west of its junction with Caswell Way

SCHEDULE 2
Cardiff Road (service road) - (fronting nos. 183 - 203)
(a) Northwestern side from a point 17 metres southwest of its junction with B4237 Cardiff Road to a point 10 metres northeast of its junction with Maesglas Avenue

(b) Southeastern side from a point 7 metres southeast of its junction with B4237 Cardiff Road to a point 6 metres northeast of its junction with Maesglas Avenue

SCHEDULE 3
CAESAR CRESCENT, CAERLEON
Column 1 Column 2

One way from its junction with In a northerly and north easterly direction

Roman Way to its junction with Anthony Drive
SCHEDULE 4
Priory Drive, Unnamed access road off Priory Drive leading to Langstone Business Park, Access road from Langstone Park roundabout to Priory Drive, Priory Grove, Priory View, Priory Way, Priory Gardens, Priory Crescent

Attachments

NP3944063.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices