Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) SECTION 14 (1)(b) PUBLIC FOOTPATH NO'S 1, 2, 4 (PART) AND 5 AT PONTNEWYDD CWMBRAN

Notice ID: NP3942739

Notice effective from
21st December 2016 to 20th January 2017

CYNGOR BWRDEISTREF SIROLTORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14 (1) (b) LLWYBRAU TROED CYHOEDDUS RHIFAU 1, 2, 4 (RHAN) A 5 YM MHONTNEWYDD CWMBRAN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2016

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth arfer ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud gorchymyn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad y Rhybudd hwn effaith yr hwn bydd gwahardd cerddwyr a seiclwyr rhag mynd ar hyd:-

Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 1, 10 metr o'i gyffordd gyda Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 150 a Llwybr Troed Rhif 3 ac i gyfeiriad de-orllewinol am tua 105 metr hyd at ei gyffordd a Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 2 a 4.

Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 2 o'i gyffordd gyda Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 1 a 4 ac i gyfeiriad de-orllewinol am tua 120 metr hyd at ei gyffordd a L6n Bevan.

Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 4, 10 metr o'i gyffordd a Llwybr Beic Cenedlaethol Rhif 492 a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 5, ac i gyfeiriad de-ddwyreiniol am tua 75 metr hyd at ei gyffordd a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 2.

Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 5 o'i gyffordd a Llwybr Beic Cenedlaethol Rhif 492 a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 4 ac i gyfeiriad dwyreiniol am tua 120 metr hyd at ei gyffordd ag Avondale Road.

Mae llwybrau amgen ar gael.

Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd y tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd.

Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym ar 31 Mawrth 2016 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis neu tan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd mwyaf buan.

Dyddiwyd: 21 Rhagfyr 2016

Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

(AS AMENDED) SECTION 14 (1)(b) PUBLIC FOOTPATH NO'S 1, 2, 4 (PART) AND 5 AT PONTNEWYDD CWMBRAN

TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2016

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along:-

Public Footpath (FP) No. 1, 10 metres from its junction with FP No. 150 and FP No. 3 and running in a south westerly direction for approximately 105 metres to its junction with FP No's 2 and 4.

Public Footpath (FP) No. 2 from its junction with FP No's 1 and 4 and running in a south westerly direction for approximately 120 metres to its junction with Bevans Lane.

Public Footpath (FP) No. 4, 10 metres from its junction with the National Cycle Route (NCR) No. 492 and FP No. 5, and running in a south easterly direction for approximately 75 metres to its junction with FP No. 2.

Public Footpath No. 5 from its junction with NCR No. 492 and FP No. 4 and running in an easterly direction for approximately 120 metres to its junction with Avondale Road.

There are alternative routes available.

The prohibition is necessary because of the likelihood of danger to the public.

The proposed Order will come into operation on 31 March 2016 and will continue in force for a period of 6 months or until the works have been completed, whichever is the sooner.

Dated: 21 December 2016

Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre,

Pontypool NP4 6YB

Attachments

NP3942739.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices