Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
Traffic

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14 (1) (b)

Notice ID: NP3942753

Notice effective from
28th December 2016 to 27th January 2017

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14 (1) (b)
LLWYBRAU TROED CYHOEDDUS RHIFAU 1, 2, 4 (RHAN) A 5 YM MHONTNEWYDD CWMBRAN
GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2016
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn effaith yr hwn fydd gwahardd cerddwyr a seiclwyr rhag mynd ar hyd:-
Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 1, 10 metr o'i gyffordd gyda Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 150 a Llwybr Troed Rhif 3 ac i gyfeiriad de-orllewinol am tua 105 metr hyd at ei gyffordd a Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 2 a 4.
Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 2 o'i gyffordd gyda Llwybrau Troed Cyhoeddus Rhifau 1 a 4 ac i gyfeiriad de-orllewinol am tua 120 metr hyd at ei gyffordd a L6n Bevan.
Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 4, 10 metr o'i gyffordd a Llwybr Beic Cenedlaethol Rhif 492 a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 5, ac i gyfeiriad de-ddwyreiniol am tua 75 metr hyd at ei gyffordd a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 2.
Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif. 5 o'i gyffordd a Llwybr Beic Cenedlaethol Rhif 492 a Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 4 ac i gyfeiriad dwyreiniol am tua 120 metr hyd at ei gyffordd ag Avondale Road.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 31 Mawrth 2016 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis neu tan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd mwyaf buan.
Dyddiwyd:28 Rhagfyr 2016
Alison Ward, Prif Weithredwr,
Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB
TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED)
SECTION 14 (1)(b)
PUBLIC FOOTPATH NO'S 1, 2, 4 (PART) AND 5 AT PONTNEWYDD CWMBRAN
TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2016
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along:-
Public Footpath (FP) No. 1, 10 metres from its junction with FP No. 150 and FP No. 3 and running in a south westerly direction for approximately 105 metres to its junction with FP No's 2 and 4.
Public Footpath (FP) No. 2 from its junction with FP No's 1 and 4 and running in a south westerly direction for approximately 120 metres to its junction with Bevans Lane.
Public Footpath (FP) No. 4, 10 metres from its junction with the National Cycle Route (NCR) No. 492 and FP No. 5, and running in a south easterly direction for approximately 75 metres to its junction
with FP No. 2.
Public Footpath No. 5 from its junction with NCR No. 492 and FP No. 4 and running in an easterly direction for approximately 120 metres to its junction with Avondale Road.
The Order will come into operation on 31 March 2016 and will continue in force for a period of 6 months or until the works have been completed, whichever is the sooner.
Dated: 28 December 2016
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB

Attachments

NP3942753.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices