Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED LLANGYBI FAWR (C205.3 CRONFA DDWR COURT FARM, PONTHIR, CAU’R HEOL DROS DRO ROAD CLOSURE) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2017

Notice ID: NP3946809

Notice effective from
28th December 2016 to 27th January 2017

CYNGOR SIR FYNWY
GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED LLANGYBI FAWR
(C205.3 CRONFA DDWR COURT FARM, PONTHIR, CAU’R HEOL DROS DRO ROAD CLOSURE) - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO
2017


HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY yn bwriadu gwneud Gorchymyn Cau Ffordd o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984. Cynigir y gorchymyn hwn er mwyn hwyluso’r gwaith o osod cyflenwad trydan newydd. Effaith y gorchymyn fydd cau rhan o’r C205.3 Cronfa Ddwr Court Farm, Ponthir. Bydd ffordd amgen ar gael drwy;

Dargyfeiriad: Teithiwch mewn cyfeiriad Gogledd Ddwyreiniol ar hyd y C205.3 tan y gyffordd gyda’r C205.8. Teithiwch mewn cyfeiriad De Ddwyreiniol ar hyd y C205.8 tan y gyffordd gyda’r C205.5 a vice versa.

Daw'r Gorchymyn i rym ar y 9fed o Ionawr 2017, a bydd yn parhau mewn grym am 5 diwrnod neu tan fod y gwaith wedi’i gwblhau.

Drwy rinwedd Adran 16(1) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984, bydd person sy'n tramgwyddo, neu sy'n defnyddio neu ganiatáu defnydd cerbyd sy’n tramgwyddo, cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf, yn euog o drosedd.

Dyddiedig 28fed Rhagfyr 2016

Robert Tranter
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
Cyngor Sir Fynwy
Blwch SP 106
Cil-y-coed
Sir Fynwy
NP26 9AN

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices