Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (STREET PARKING PLACE FOR DISABLED PERSONS & REVOCATION) ORDERS 2017

Notice ID: NP3945964

Notice effective from
3rd January 2017 to 2nd February 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT)

(STREET PARKING PLACE FOR DISABLED PERSONS & REVOCATION) ORDERS 2017

TAKE NOTICE that the Newport City Council, in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police have, on the 3 January 2017 made the above Orders. In this notice the abbreviations "NCBC" means the Newport County Borough Council, "NCC" means Newport City Council, and "SPP for DP" means Street Parking Place for Disabled Persons. The Orders will come into operation on 9 January 2017. The effect of the Orders will be:-

1. To authorise those parts of the roads specified in the Schedule to this Notice to be used as parking places for invalid carriages, vehicles issued to a disabled person by the Ministry of Health in lieu of an invalid carriage and any vehicle which bears at the front and in a conspicuous position badges issued by a local authority to the driver in pursuance of the scheme under section 29 of the National Assistance Act 1948, and section 21 of the Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970.2. To revoke the County Council of Gwent (Ross Street, Newport) (SPP for DP) Order 1993, NCC (Park Avenue, Rogerstone, Newport) (SPP for DP) Order 2012, NCC (Summerhill Avenue, Newport) (SPP for DP) Order 2012, NCBC (Goodrich Crescent, Newport) (SPP for DP) Order 1999, NCC (Carisbrooke Road, Newport) (SPP for DP) Order 2006, NCC (Brynglas Avenue, Newport) (SPP for DP) Order 2006, NCC (York Road, Newport) (SPP for DP) Order 2012 and NCC (FairfaxRoad, Newport) (SPP for DP) Order 2014.

The Orders and a map showing the affected roads may be inspected at the Civic Centre, Newport, South Wales, NP20 4UR during normal office hours. If you wish to question the validity of the Orders, or of any provision contained in them, on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Orders, you may, within six weeks from 3 January 2017 apply to the High Court for this purpose.

DATED: 3 January 2017

G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre,

Newport, NP20 4UR

SCHEDULE

In front of: 21 Pillmawr Circle, 67-68 Dolphin Street, 24 Kelly Road, 42 Aston Crescent, Stow Park Crescent (fronting Clarendon Court), 10 Henson Street, 10 Gwladys Place, 43 Preston Avenue, 14 Brynglas Crescent, 69 Duckpool Road, 26 Kenilworth Road, 23 Cumberland Road, 9 Sterndale Bennett Road, 8 Cecil Sharp Road, 43 Bryngwyn Road, 87 Queens Hill Crescent and 65 Stockton Road.

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT)

(STREET PARKING PLACE FOR DISABLED PERSONS & REVOCATION) ORDERS 2017

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 61 ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y Gorchmynion uchod ar y 3 Ionawr 2017. Yn yr hysbysiad hwn, bydd "NCBC" yn cyfeirio at Newport County Borough Council, bydd "NCC" yn cyfeirio at Newport City Council a bydd "SPP for DP" yn cyfeirio at y Street Parking Place for Disabled Persons. Daw'r Gorchmynion i rym ar y 9 Ionawr 2017. Effaith y Gorchmynion fydd:

61

1. Awdurdodi defnyddio rhannau o'r ffyrdd a nodir yn Atodiad yr Hysbysiad hwn fel mannau parcio ar gyfer cerbydau pobl anabl, cerbydau a roddir i berson anabl gan y Weinidogaeth Iechyd yn lle cerbyd pobl anabl, ac unrhyw gerbyd a bathodyn a roddir gan Awdurdod Lleol yn unol a'r cynllun dan Adran 29 Deddf Cymorth Gwladol 1948 ac adran 21 Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970.2. Dirymu County Council of Gwent (Ross Street,Newport) (SPP for DP) Order 1993, NCC (Park

Avenue, Rogerstone, Newport) (SPP for DP) Order 2012, NCC (Summerhill Avenue, Newport) (SPP for DP) Order 2012, NCBC (Goodrich Crescent, Newport) (SPP for DP) Order 1999, NCC (Carisbrooke Road, Newport) (SPP for DP) Order 2006, NCC (Brynglas Avenue, Newport) (SPP for DP) Order 2006, NCC (York Road, Newport) (SPP for DP) Order 2012 a NCC (Fairfax Road, Newport) (SPP for DP) Order 2014.

Mae copiau o'r Gorchmynion a map yn dangos yr heolydd mewn cwestiwn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR yn ystod oriau gwaith arferol y Cyngor. Os bydd person yn dymuno cwestiynu eu ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio a hwy mewn perthynas a'r Gorchmynion, gall ef neu hi o fewn chwe wythnos o 3 Ionawr 2017 wneud cais i'r Uchel Lys.

DYDDIEDIG: 3 Ionawr 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4URATODLEN

Y tu blaen i: 21 Pillmawr Circle, 67-68 Dolphin Street, 24 Kelly Road, 42 Aston Crescent, Stow Park Crescent (o flaen Clarendon Court), 10 Henson Street, 10 Gwladys Place, 43 Preston Avenue, 14 Brynglas Crescent, 69 Duckpool Road, 26 Kenilworth Road, 23 Cumberland Road, 9 Sterndale Bennett Road, 8 Cecil Sharp Road, 43 Bryngwyn Road, 87 Queens Hill Crescent a 65 Stockton Road.Attachments

NP3945964.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices