Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PARKVIEW PYE CORNER BASSALEG NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3954208

Notice effective from
23rd January 2017 to 22nd February 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (PARKVIEW PYE CORNER BASSALEG NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended), intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Park View either side of the railway over-bridge. The alternative route will be signed
The reason for making the order is for essential bridge examination to be carried out as part of annual maintenance.
The proposed order will be operative from 13 February 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed between 23.00 hrs on 13 February 2017 and 6.00 hrs on 14 February 2017.
Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.
Dated: 23 January 2017
Gareth D. Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (PARK VIEW PYE CORNER BASSALEG CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd naill ochr drosbont y rheilffordd. Y fydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw ermwyn i arholiad pont hanfodol i gael ei wneud fel rhan o waith cynnal a chadw blynyddol. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 13 Chwefror 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau rhwng 23.00 yh ar 13 Chwefror 2017 a 6.00 yb ar 14 Chwefror 2017.
Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.
Dyddiedig: 23 lonawr 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3954208.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices