Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PARKVIEW PYE CORNER BASSALEG NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3961523

Notice effective from
30th January 2017 to 1st March 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (PARKVIEW PYE CORNER BASSALEG NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Park View either side of the railway over-bridge. The alternative route will be signed. The reason for making the order is for essential bridge examination to be carried out as part of annual maintenance. The order is operative from 13 February 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed between 23.00 hrs on 13 February 2017 and 6.00 hrs on 14 February 2017. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. Dated: 30 January 2017
G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (PARKVIEW PYE CORNER
BASSALEG CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd naill ochr drosbont y rheilffordd. Y fydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw ermwyn i arholiad pont hanfodol i gael ei wneud fel rhan o waith cynnal a chadw blynyddol. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 13 Chwefror 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.
Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau rhwng 23.00 yh ar 13 Chwefror a 6.00 yb ar 14 Chwefror 2017. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr. Dyddiedig: 30 lonawr 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3961523.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices