Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (WHARF ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3973472

Notice effective from
14th February 2017 to 16th March 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (WHARF ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended), intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Wharf Road - between Glebe Street and Phillip Street (under the railway bridge). The alternative route will be signed. The reason for making the Order is to enable new guttering to be provided on both elevations of the railway bridge.

The proposed Order will be operative from 27 February 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed over 6 nights between 22:00 and 06:00 hours. Pedestrian and emergency access will be available through the closed section of carriageway. Emergency vehicle access will be available via manned barriers.

Dated: 14 February 2017

G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

NEWPORT CITY COUNCIL (WHARF ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Wharf Road rhwng Glebe Street a Phillip Street (dan bont y reilffordd). Bydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo.

Y rheswm dros greu r Gorchymyn yw i gynnig cwteri newydd ar ddwy ochr y bont reilffordd.Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 27 Chwefror 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 6 nosweithiau rhwng 22:00 yh and 06:00 yb. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael. A fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.

Dyddiedig: 14 Chwefror 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4URAttachments

NP3973472.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices