Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PARK SQUARE CAR PARK, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3973960

Notice effective from
17th February 2017 to 19th March 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (PARK SQUARE CAR PARK, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which is to prohibit any vehicle proceeding along the unnamed access road between the rear of numbers 114 and 135 Commercial Street, Newport. The alternative route is via Ivor Street. The reason for making the Order is to allow the demolition of adjoining properties and reconstruction of new building and to provide a compound area for works to take place.
The Order is operative from 20 February 2017 and will continue in force for a period of approximately 22 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed. NB. Pedestrian and emergency access will not be available.
DATED: 17 February 2017
G D Price, Head of Law & Regulation,
Civic Centre, Newport, NP20 4UR_
NEWPORT CITY COUNCIL (PARK SQUARE CAR PARK, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y ffordd fynediad ddi-enw rhwng y tu 6l i refau 114 a 135 Commercial Street Casnewydd. Y llwybr amgen yw drwy Ivor Street. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i allu dymchwel yr eiddo cyfagos ac adeiladu adeilad newydd a darparu ardal gaeedig ar gyfer gwneud y gwaith.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 20 Chwefror 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ryw 22 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau. Ni fydd mynediad i gerddwyr a brys ar gael.
Dyddiedig: 17 Chwefror 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3973960.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices