Search for more Public Notices in your area
Planning

NEWPORT CITY COUNCIL WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 SECTION 53 NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO. 2 OF 2016 PUBLIC FOOTPATH AT RIVERMEAD WAY, NEWPORT

Notice ID: NP3979916

Notice effective from
22nd February 2017 to 24th March 2017

NEWPORT CITY COUNCIL WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 SECTION 53 NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO. 2 OF 2016 PUBLIC FOOTPATH AT RIVERMEAD WAY, NEWPORT
The above-named Order, made on the 20th October 2016 under section 53 Wildlife and Countryside Act 1981 was confirmed without modification by Newport City Council on 22nd February 2017.
The effect of the Order is to modify the definitive map and statement by adding the path described in the Schedule below.
A copy of the confirmed Order and the Order map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport from 9 am to 4pm Monday to Friday. Copies of the Order and map may be bought there at a price of £2.
SCHEDULE
Footpath from Point A at Rivermead Way along the steps to Point B at Risca Road, as shown on the Order map.
Dated this 22nd day of February 2017.
Gareth Price
Head of Law and Regulation
NewportCityCouncil
Civic Centre
NewportNP204UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD DEDDF BYWYD GWYLLTA CHEFN GWLAD 1981 ADRAN 53 HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN ADDASU MAP
TERFYNOLRHIF2 2016 LLWYBR TROED CYHOEDDUS YN RIVERMEAD WAY, CASNEWYDD
Cafodd y Gorchymyn a enwir uchod, a wnaed ar 20
Hydref 2016 dan adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad 1981 ei gadarnhau heb addasiad gan
Gyngor Dinas Casnewydd ar 22 Chwefror 2017.
Effaith y Gorchymyn yw addasu'r map terfynol a'r datganiad drwy ychwanegu'r llwybr a ddisgrifir yn yr
Atodlen isod.
Mae copi o'r Gorchymyn a gadarnhawyd a map y Gorchymyn wedi'u gosod a gellir eu gweld am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd rhwng 9am a 4pm
0 ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu copiau o'r Gorchymyn a'r map yno am bris o £2.

ATODLEN
Llwybr troed o Bwynt A ar Rivermead Way ar hyd y grisiau
1 Bwynt B ar Risca Road fel y nodir ar y map Gorchymyn.

Dyddiedig 22 Chwefror 2017.
Gareth Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP3979916.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices