Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 SECTION 53 NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO. 1 OF 2016 PUBLIC FOOTPATH AT HIGHFIELD LANE, BASSALEG

Notice ID: NP3979949

Notice effective from
22nd February 2017 to 24th March 2017

NEWPORT CITY COUNCIL WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 SECTION 53 NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO. 1 OF 2016 PUBLIC FOOTPATH AT HIGHFIELD LANE, BASSALEG

The above-named Order, made on the 25th July 2016 under section 53 Wildlife and Countryside Act 1981 was confirmed without modification by Newport City Council on 22nd February 2017.

The effect of the Order is to modify the definitive map and statement by adding the path described in the Schedule below.

A copy of the confirmed Order and the Order map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport from 9 am to 4pm Monday to Friday. Copies of the Order and map may be bought there at a price of £2.

SCHEDULE

Footpath from Point A at the end of Highfield Gardens to Point B at the rear of Hornbeam Walk, Bassaleg as shown on the Order map.

Dated this 22nd day of February 2017.

Gareth Price

Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 ADRAN 53 HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN ADDASU MAP TERFYNOL RHIF 1 2016 LLWYBR TROED CYHOEDDUS YN HIGHFIELD LANE, BASSALEG

Cafodd y Gorchymyn a enwir uchod, a wnaed ar

25 Gorffennaf 2016 dan adran 53 Deddf Bywyd

Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 ei gadarnhau heb addasiad gan Gyngor Dinas Casnewydd ar

22 Chwefror 2017.

Effaith y Gorchymyn yw addasu'r map terfynol a'r datganiad drwy ychwanegu'r llwybr a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.

Mae copi o'r Gorchymyn a gadarnhawyd a map y Gorchymyn wedi'u gosod a gellir eu gweld am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymyn a'r map yno am bris

o £2.

ATODLEN

Llwybr troed o Bwynt A ar ddiwedd Gerddi Highfield i Bwynt B yng nghefn Hornbeam Walk, Bassaleg fel y nodir ar y map Gorchymyn.

Dyddiedig 22 Chwefror 2017. Gareth Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig

Casnewydd NP20 4PA

Attachments

NP3979949.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices