Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (STOW HILL (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3983615

Notice effective from
27th February 2017 to 29th March 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (STOW HILL (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Stow Hill between School Lane and Commercial Street. An alternative route will be available. The reason for making the order is to enable a crane to be located and operate in the carriageway as part of works to a fire damaged building. The proposed order will be operative from 13 March 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in approximately 10 days (weekdays only). Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will not be available through the closed section of carriageway. Dated: 27 February 2017
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(STOW HILL(RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Stow Hill rhwng School Lane a Commercial Street. Bydd llwybr amgen ar gael.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi lleoli craen a gweithredu'r ffordd gerbydau fel rhan o waith i adeilad a ddifrodwyd gan d§n. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 13 Mawrth 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn tua 10 diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener yn unig). Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael trwy adran ar gau o'r gerbytffordd. Dyddiedig: 27 Chwefror 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3983615.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices