Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, JUNCTION 28 IMPROVEMENTS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & 40 MPH SPEED LIMIT) ORDERS 2017

Notice ID: NP3986758

Notice effective from
7th March 2017 to 6th April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, JUNCTION 28 IMPROVEMENTS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & 40 MPH SPEED LIMIT) ORDERS 2017

Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than seven days from the date of this notice to make Orders the effect of which will be:

1. To prohibit any vehicle from proceeding along:(a) A48 Cardiff Rd from its junction with Pencarn Way to its junctions with the M4 eastbound off-slip and westbound on-slip, and between its junctions with Pont Ebbw and Tredegar Park Roundabouts, in each case both carriageways - not concurrent;(b) A467 Forge Rd between its junctions with Bassaleg and Tredegar Park Rounda-bouts, both carriageways - not concurrent;(c) A467 Rogerstone/ Risca bypass from its junction with the A467 southbound off-slip to Chartist Drive to Bassaleg Roundabout (including southbound on-slip from Chartist Drive to A467) - southbound carriageway, and from its junction with Bassaleg Roundabout to the A467 northbound off-slip to Tregwilym Rd (including northbound off-slip) - northbound carriageway;(d) Park View from its junction with Bassaleg Roundabout for approx. 280 metres -full closure;(e) A48 Southern Distributor Rd between its junctions with Pont Ebbw and Maesglas West Roundabouts, both carriageways - not concurrent;(f) B4239 Duffryn Drive between its junctions with Pont Ebbw and B4239 Lighthouse Rd Roundabouts - full closure;(g) B4237 Cardiff Rd from its junction with Pont Ebbw Roundabout to its junction with St. Brides Gardens - full closure;(h) A468 Forge Rd between its junctions with A468 Caerphilly Rd Roundabout and A467 Bassaleg Roundabout - full closure;(i) A467 Bassaleg Roundabout, area of roundabout (including approx. 30 metres into Court Crescent);(j) A48 Pont Ebbw Roundabout, area of roundabout; (k) A48 Tredegar Park Roundabout, area of roundabout;

(l) Lighthouse Rd from its junction with A48 Southern Distributor Rd for approx. 50 metres - full closure;

2. To impose a temporary speed limit of 40 miles per hour on:(a) A467 Forge Rd from its junction with Tredegar Park Roundabout to the terminal points of the permanent 30mph speed limit to the south of Bassaleg Roundabout - both carriageways;(b) A467 Rogerstone /Risca bypass from the terminal point of the permanent 30mph speed limit to the north of Bassaleg Roundabout for a distance of approx. 200 metres - northbound, and from the junction of the southbound on-slip road from Chartist Drive to the terminal point of the permanent 30mph speed limit on the northern side of Bassaleg Roundabout - southbound;(c) Tredegar Park Roundabout for the entire roundabout - all carriageways;(d) A48 Cardiff Rd from the terminal point of the permanent 30mph speed limit (to the west of Pont Ebbw Roundabout) to its junction with Tredegar Park Roundabout -both carriageways, and from the terminal points of the permanent 40mph on A48 Cardiff Rd (to the south of Tredegar Park Roundabout) to its junction with Tredegar Park Roundabout - both carriageways.3. to prohibit pedal cyclists from proceeding along:(a) (A467/A468) Bassaleg/Pye Corner Roundabout for its entirety(b) (A48/B4237/B4239) Pont Ebbw Roundabout for its entirety(c) (A48/M4/A467 Tredegar Park Roundabout for its entirety(d) A48 Cardiff Road between Tredegar Park Roundabout and Pont Ebbw Rounda-bout(e) A467 Forge Road between Tredegar Park Roundabout and Bassaleg/Pye Corner Roundabout(f) A467 from Bassaleg/Pye Corner Roundabout to (and including) the southbound 'on' slip from Tregwilym Road and northbound 'off' slip (including slip road) to Tregwilym Road(g) A48 SDR between Pont Ebbw Roundabout and Maesglas (east) roundabout(h) A48 from its junction with Pencarn Way to its junction with Tredegar Park Round-aboutDiversion routes will be signed for each closure. The reason for making the Orders is to enable highway improvement works to be carried out. The proposed Orders will be operative from 21 March 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been complet-ed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the temporary road closures will be in place between 20:00hrs and 6:00hrs and the closures will be phased as the work progresses. The temporary speed limits will be in force for the duration of the works. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. Alternative routes for pedal cyclists will be provided.

Dated: 7 March 2017

G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, JUNCTION 28 IMPROVEMENTS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & 40 MPH SPEED LIMIT) ORDERS 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchmynion, a fydd §'r effaith ganlynol:

1. Gwahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:(a) A48 Cardiff Road o'i chyffordd § Pencarn Way i'w chyffordd § ffordd ymadael ddwyreiniol yr M4 a'r ffordd ymuno orllewinol, a rhwng y cyffyrdd gyda chylch-fannau Pont Ebwy a Pharc Tredegar, sef y ddwy gerbytffordd - nid yr un pryd;(b) A467 Forge Rd rhwng ei chyffyrdd gyda chylchfannau Basaleg a Pharc Trede-gar, y ddwy gerbytffordd - nid yr un pryd;(c) A467 ffordd osgoi'r Ty-du/ Rhisga o'i chyffordd § ffordd ymadael yr A467 tua'r de i Chartist Drive at gylchfan Basaleg (gan gynnwys y ffordd ymuno tua'r de o Chartist Drive i'r A467) - y gerbytffordd ddeheuol, ac o'i chyffordd § chylchfan Basaleg at ffordd ymadael yr A467 tua'r gogledd at Tregwilym Rd (gan gynn-wys y ffordd ymadael tua'r gogledd) - cerbytffordd gogleddol;(d) Park View o'i chyffordd § Chylchfan Basaleg am oddeutu 280 metr - cau'n llwyr;(e) Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 rhwng ei chyffordd gyda cylchfannau Pont Ebwy a Gorllewin Maesglas, y ddwy gerbytffordd - nid yr un pryd;(f) B4239 Duffryn Drive rhwng ei chyffordd gyda chylchfannau Pont Ebwy a'r B4239 Lighthouse Rd- cau'n llwyr;(g) B4237 Heol Caerdydd o'i chyffordd gyda chylchfannau Pont Ebwy at ei chyf-fordd gyda St. Brides Gardens - cau'n llwyr;(h) A468 Forge Rd rhwng ei chyffyrdd gyda chylchfan A468 Heol Caerffili a chyl­chfan yr A467 Basaleg - cau'n llwyr;(i) Cylchfan A467 Basaleg, ardal y gylchfan (gan gynnwys tua 30 metr i Court Crescent);(j) Cylchfan A48 Pont Ebwy, ardal o'r gylchfan; (k) Cylchfan A48 Parc Tredegar, ardal o'r gylchfan;

(l) Lighthouse Rd o'i chyffordd gyda Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 am oddeutu 50 metr; cau'n llwyr;

2. gorfodi terfyn cyflymder dros dro o 40 mya ar:(a) A467 Forge Rd o'i chyffordd gyda Chylchfan Parc Tredegar at bwyntiau terfynol y terfyn cyflymder 30 mya parhaol i'r de o Gylchfan Basaleg - y ddwy gerbytffordd;(b) Ffordd osgoi'r A467 Ty-du/Rhisga o ddiwedd y terfyn cyflymder 30mya parhaol at ogledd Cylchfan Basaleg am oddeutu 200 metr - tua'r gogledd, ac o gyffordd y ffordd ymuno ddeheuol o Chartist Drive at bwynt gorffen y terfyn cyflymder 30mya parhaol r ochr ddeheuol Cylchfan Basaleg - tua'r de;(c) Cylchfan Parc Tredegar ar gyfer yr holl gylchfan - pob cerbytffordd;(d) A48 Heol Caerdydd o bwynt gorffen y terfyn cyflymder 30mya parhaol (at orllewin Cylchfan Pont Ebwy) at ei chyffordd gyda Chylchfan Parc Tredegar - y ddwy gerbytffordd, ac o bwyntiau gorffen y terfyn 40mya parhaol ar yr A48 Heol Caerdydd (i'r de o Gylchfan Parc Tredegar) at ei chyffordd gyda Cylchfan Parc Tredegar - y ddwy gerbytffordd.3. gwahardd beicwyr rhag mynd ar hyd:(a) Cylchfan Basaleg/Pye Corner (A467/A468) yn llwyr(b) Cylchfan Pont Ebwy (A48/B4237/B4239) yn llwyr(c) Cylchfan Parc Tredegar (A48/M4/A467) yn llwyr(d) A48 Heol Caerdydd rhwng Cylchfan Parc Tredegar a Chylchfan Pont Ebwy(e) A467 Forge Road rhwng Cylchfan Parc Tredegar a Chylchfan Basaleg/Pye Corner(f) A467 o Gylchfan Basaleg/Pye Corner at (ac yn cynnwys) y ffordd ymuno tua'r de o Heol Tregwilym Road a'r ffordd ymadael tua'r gogledd (gan gynnwys y slipffordd) at Tregwilym Road(g) Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 rhwng Cylchfan Pont Ebwy a chylchfan Maesglas (dwyrain(h) A48 o'i chyffordd gyda Pencarn Way i'w chyffordd gyda Chylchfan Parc TredegarBydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo. Y rheswm dros wneud y Gorchmynion yw galluogi gwaith gwella'r priffyrdd. Daw'r Gorchmynion arfaethedig i rym o 21 Mawrth 2017 a bydd yn parhau mewn grym am hyd at 18 mis neu hyd nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. DS. Rhagwelir y bydd y ffyrdd ar gau rhwng 20:00 a 06:00 ac y byddant yn cael eu cau fel bo'r angen wrth i'r gwaith fynd rhagddo. Bydd y terfynau cyflymder dros dro mewn grym gydol y gwaith. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael, yn ogystal § mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys gydag oedi byr er mwyn symud y gwaith. Darperir llwybrau amgen i feicwyr. Dyddiedig: 7 Mawrth 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3986758.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices