Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (STOW HILL (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3984704

Notice effective from
6th March 2017 to 5th April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (STOW HILL (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Stow Hill between School Lane and Commercial Street. An alternative route will be available. The reason for making the order is to enable a crane to be located and operate in the carriageway as part of works to a fire damaged building. The order is operative from 13 March 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in approximately 10 days (weekdays only). Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will not be available through the closed section of carriageway.

Dated: 6 March 2017

G.D.Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(STOW HILL (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Stow Hill rhwng School Lane a Commercial Street Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi lleoli craen agweithredu'rffordd gerbydau fel rhan o waith i adeilad a ddifrodwyd gan d§n. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 13 Mawrth 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn tua 10 diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener yn unig). Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael trwy adran ar gau o'r gerbytffordd. Dyddiedig: 6 Mawrth 2017 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3984704.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices