Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PUGSLEY STREET & FOOTWAY AT CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY ONE WAY TRAFFIC & FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2017

Notice ID: NP3994533

Notice effective from
15th March 2017 to 14th April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (PUGSLEY STREET & FOOTWAY AT

CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY ONE WAY TRAFFIC & FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2017 Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended), intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be:

1. To prohibit any vehicle from proceeding along the length of road specified in column 1 of the Schedule to this Notice in a direction other than that specified in relation to that length of road in column 2 of the said Schedule2. To prohibit any person from proceeding along the footway linking A4042 and Evans Street (behind former Sainsburys building)The alternative routes will be signposted. The reason for making the Order is to enable flood defence works and the demolition of the former Sainsburys building.

The proposed Order will be operative from 22 March 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. Dated: 13 March 2017 G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

SCHEDULE

Column 1Column 2

1Column

2

Pugsley Street - North-easterlybetween Wheeler Street and Evans Street

NEWPORT CITY COUNCIL (PUGSLEY STREET & FOOTWAY AT

CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY ONE WAY TRAFFIC & FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o:

1. Gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn o r ffordd a nodir yng ngholofn 1 Atolden 3 i r Hysbysiad hwn mewn unrhyw gyfeiriad heblaw am yr hyn a nodir mewn perthynas a'r darn hwnnw o r ffordd yng ngholofn 2 yr Atolden dan sylw2. Gwahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd y llwybr troed yn cysylltu r A4042 ac Evans Street (cyn-adeilad Sainsburys)Bydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi gwaith amddiffyn rhag llifogydd a dymchwel cyn-adeilad Sainsburys.Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 22 Mawrth 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf.

Dyddiedig: 13 Mawrth 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4URATOLDEN

Colofn 1Colofn 2

1Colofn

2

Pugsley Street Gogledd-ddwyrarhwng Wheeler Street a Evans Street

Attachments

NP3994533.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices