Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (UPPER DOCK STREET NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3994446

Notice effective from
20th March 2017 to 19th April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (UPPER DOCK STREET NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 2017 Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make orders the effect of which will be

1. to prohibit any vehicle from proceeding along Upper Dock Street between Skinner Street and Griffin Street2. to prohibit any vehicle from proceeding along Upper Dock Street between Market Street and Griffin Street in any direction other than southerly.Alternative routes will be available.

The reason for making the orders is to enable

excavations in connection with BT works to take

place.

The proposed orders will be operative from 2 April 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.

It is anticipated that the works will be completed in one day.

Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to move plant. Dated: 13th March 2017

G D Price

Head of Law and Regulation Civic Centre

Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(UPPER DOCK STREET CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO & TRAFFIG UN FFORDD DROS DRO) 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchmynion, a fydd a'r effaith o

1. wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Upper Dock Street rhwng Skinner Street a Griffin Street2. wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Upper Dock Street rhwng Market Street a Griffin Street mewn unrhyw gyfeiriad heblaw am tua r de.Bydd llwybr amgen ar gael.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw alluogi gwaith cloddio mewn perthynas a gwaith BT. Bydd y gorchmynion arfaethedig yn weithredol o 2 Ebrill 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf.Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod.

Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud offer.

Dyddiedig: 13th Mawrth 2017 G D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig,Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3994446.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices