Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PUGSLEY STREET & FOOTWAY AT CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY ONE WAY TRAFFIC & FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2017

Notice ID: NP3997003

Notice effective from
22nd March 2017 to 21st April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (PUGSLEY STREET & FOOTWAY AT CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY ONE WAY TRAFFIC & FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2017

Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an order the effect of which is: (1) to prohibit any vehicle from proceeding along the length of road specified in column 1 of the Schedule to this Notice in a direction other than that specified in relation to that length of road in column 2 of the said Schedule; (2) to prohibit any person from proceeding along the footway linking A4042 and Evans Street (behind former Sainsburys building). The alternative routes will be signposted.

The reason for making the order is to enable flood defence works and the demolition of the former Sainsburys building. The order is operative from 22 March 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.

DATED: 22 March 2017

G D Price Head of Law & Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

COLUMN 1 COLUMN 2Pugsley Street - North-easterlybetween Wheeler Street and Evans Street

NEWPORT CITY COUNCIL (PUGSLEY STREET & FOOTWAY AT

CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY ONE WAY TRAFFIC & FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o: (1) gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn o'r ffordd a nodir yng ngholofn 1 Atolden 3 i'r Hysbysiad hwn mewn unrhyw gyfeiriad heblaw am yr hyn a nodir mewn perthynas a'r darn hwnnw o'r ffordd yng ngholofn 2 yr Atolden dan sylw; (2) gwahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd y llwybr troed yn cysylltu'r A4042 ac Evans Street (cyn-adeilad Sainsburys). Bydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwaith amddiffyn rhag llifogydd a dymchwel cyn-adeilad Sainsburys. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 22 Mawrth 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Dyddiedig: 22 Mawrth 2017

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio

Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

ATOLDEN

Colofn 1 Colofn 2Pugsley St rhwng Wheeler Gogledd-ddwyrain Street a Evans St

Attachments

NP3997003.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices