Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (TABERNACLE ROAD LLANVACHES NEWPORT] (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3997490

Notice effective from
24th March 2017 to 23rd April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (TABERNACLE ROAD LLANVACHES NEWPORT] (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in ex­ercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Tabernacle Road. The alternative route is A48 -Pike Road - Llanvaches Lane. The reason for making the order is to allow de-silting work to the sewer main to be carried out. The proposed order will be operative from 9 April 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day. access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. Dated: 24 March 2017

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (TABERNACLE ROAD LLANVACHES CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIGDROS DRO) 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Tabernacle Road.

Y llwybr amgen yw A48 - Pike Road - Llanvaches Lane. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi cael gwared ar silt o'r prif garthffos. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 9 Ebrill 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn un dydd Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr. Dyddiedig: 24 Mawrth 2017G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4URAttachments

NP3997490.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices