Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (HOLLYBUSH AVENUE MALPAS NEWPORT (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4001431

Notice effective from
29th March 2017 to 28th April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (HOLLYBUSH AVENUE MALPAS NEWPORT (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Hollybush Avenue out of its junction with Malpas Road (access into Hollybush Avenue from Malpas Road is unaffected). The alternative route is via Hollybush Avenue -Westfield Way - Russell Drive - Malpas Road. The reason for making the order is to enable gas main replacement works to be undertaken. The order is operative from 8 April 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 2 weeks. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available out of Hollybush Avenue through the open adjacent lane.

Dated: 29 March 2017

G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HOLLYBUSH AVENUE MALPAS CASNEWYDD) GORCHYMYN

(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Hollybush Avenue allan o'i chyffordd a Malpas Road (ni fydd mynediad i mewn Hollybush Avenue o Malpas Road yn cael ei effeithio). Y llwybr amgen yw Hollybush Avenue - Westfield Way - Russell Drive - Malpas Road. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi gwaith ailosad i gael ei wneud i prif pibell nwy. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 8 Ebrill 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 2 wythnos. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio, a fydd mynediad i gerbydau brys fod yn fydd as gael y tu allan o Hollybush Avenue drwy'r l6n gyfagos agored.

Dyddiedig: 29 Mawrth 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y

Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4001431.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices