Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (TABERNACLE ROAD LLANVACHES NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4002068

Notice effective from
31st March 2017 to 30th April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (TABERNACLE ROAD LLANVACHES NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Tabernacle Road. The alternative route is A48 - Pike Road - Llanvaches Lane. The reason for making the order is to allow de-silting work to the sewer main to be carried out. The order is operative from 9 April 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. Dated: 31 March 2017 G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (TABERNACLE ROAD LLANVACHES CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Tabernacle Road Y llwybr amgen yw A48 - Pike Road - Llanvaches Lane. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi cael gwared ar silt o'r prif garthffos. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 9 Ebrill 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn un dydd. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.
Dyddiedig: 31 Mawrth 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4002068.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices