Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF A DIVERSION ORDER HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL, FOOTPATH NO

Notice ID: NP4000588

Notice effective from
7th April 2017 to 7th May 2017

NOTICE OF MAKING OF A DIVERSION ORDER HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL, FOOTPATH NO
394/41 COMMUNITY OF LANGSTONE
The above Order, made on 7th April 2017, under Section 119 of the Highways Act 1980, will divert the public footpath running from Point A to Point B then to Point C at Woodward's Farm, Coed Y Caerau to a new line running from Point A to Point D to Point E then to Point C along the field edge as shown on the Order Map.
A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the Price of two pounds.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Law & Regulation, Newport City Council, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR, quoting ref JPE, not later than 9th May 2017. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Newport City Council may confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 7th April 2017
Gareth D Price
Head of Law and Regulation
Newport City Council
Civic Centre
Newport NP20 4UR
HYSBYSIAD YNGHYLCH GWNEUD GORCHYMYN GWYRO, DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR DINAS CASNEWYDD TROEDFFORDD RHIF 394/41 LANGSTONE,
CASNEWYDD
Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 7 Ebrill 2017, o dan Adran 119 o'r Ddeddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio'r droedffordd gyhoeddus sy'n rhedeg o Bwynt A, trwy Bwynt B ac yna C ar Fferm Woodward, Coed Y Caerau at linell newydd sy'n rhedeg o Bwynt A hyd at Bwynt D trwy Bwynt E ac yna at Bwynt C, ar hyd ymyl y cae, fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR o 8.30am tan 4.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gellir prynu copi'au o'r Gorchymyn a'r Map yno am bris o ddwy bunt.
Gellir anfon unrhyw gynrychiolaethau am y Gorchymyn neu unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu'r cyfeirnod JPE, nid yn hwyrach na 9 Mai 2017.Nodwch y seiliau dros eu gwneud.
Os na wneir cynrychiolaethau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu os tynnir yn 6l unrhyw rai a wnaed, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn yn Orchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Lywodraeth Cymru am gadarnhad bydd unrhyw gynrychiolaethau a gwrthwynebiadau, na chafodd eu tynnu yn 6l, yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig: 7 Ebrill 2017
Gareth D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4000588.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices