Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RHIWDERIN RAILWAY LEVEL CROSSING NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4010173

Notice effective from
12th April 2017 to 12th May 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (RHIWDERIN RAILWAY LEVEL CROSSING NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along the railway level crossing at Rhiwderin. The alternative route will be signed via A467 roundabout at Risca. The reason for making the order is to enable essential maintenance works to take place on the level crossing. The order is operative from 18 April 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed overnight only between 22.00hrs April 18 - 5.00hrs April 19. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.
Dated: 12 April 2017
G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GROESFAN RHEILFFORDD YM RHIWDERIN) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd groesfan rheilffordd ym Rhiwderin. Bydd llwybr amgen ar gael drwy gylchfan yn Rhisga. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i ymgymryd a gwaith cynnal a chadw hanfodol ar i groesfan reilffordd. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 18 Ebrill 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau dros nos yn unig rhwng 22.00 o'r gloch Ebrill 18 - 5.00 o'r gloch Ebrill 19. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.
Dyddiedig: 12 Ebrill 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4010173.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices