Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (UPPER DOCK STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4018690

Notice effective from
2nd May 2017 to 1st June 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (UPPER DOCK STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended), intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Upper Dock Street from Griffin street to Old Green Roundabout. The alternative route will be signed. The reason for making the Order is to enable a manhole cover to be replaced in the carriageway. The proposed Order will be operative from 16 May 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed overnight between 11pm on 16 May and 6am on 17 May 2017. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.

Dated: 2 May 2017

G D Price, Head of Law & Regulation,

Civic Centre, Newport, NP20 4UR

NEWPORT CITY COUNCIL (UPPER DOCK STREET, NEWPORT)

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC)

ORDER 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd §'r effaith

0 wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Upper Dock Street rhwng Griffin Street a Old Green Roundabout. Bydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi amnewid clawr twll archwilio. Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 16 Mai 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn dros nos rhwng 11yh 16 Mai - 6yb 17 Mai 2017. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael. Bydd mynediad

1 gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.Dyddiedig: 2 Mai 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4018690.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices