Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (MILLBROOK LANE, LLANVACHES, NEWPORT)

Notice ID: NP4022122

Notice effective from
3rd May 2017 to 2nd June 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (MILLBROOK LANE, LLANVACHES, NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which is to prohibit any vehicle, pedal cycle or horse from proceeding along Millbrook Lane, Llanvaches between its junctions with Gray Hill Road and Trostry Lane. The alternative route will be signed via Gray Hill Road - Gilvach Lane - Llanvaches Lane - Rectory Road. The reason for making the Order is to enable large plant in the carriageway to undertake ditch cleaning adjacent to the road. The Order is operative from 8 May 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed within 5 days between 8am - 5pm. Pedestrian access will be available. Due to size of plant it will not be possible to maintain access for cyclists or horses. Emergency vehicle access will not be available whilst works are being carried out.
DATED: 3 May 2017
G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
NEWPORT CITY COUNCIL (MILLBROOK LANE, LLANVACHES, NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau, beic new geffyl rhag mynd ar hyd Millbrook Lane, Llanvaches, Newport rhwng Gray Hill Road a Trostry Lane. Y llwybr amgen yw drwy Gray Hill Road - Gilvach Lane - Llanvaches Lane -Rectory Road. . Y rheswm dros lunio'r Gorchymyn yw er mwyn galluogi peiriant mawr ary lon gerbydau i lanhau ffos gyfagos. Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 8 Mai 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 5 diwrnod rhwng 8yb - 5yp. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael. Oherwydd maint y peiriant ni fydd yn bosibl i feicwyr na cheffylau gael mynediad. Ni fydd modd i gerbydau brys gael mynediad tra mae'r gwaith yn mynd rhagddo.
Dyddiedig: 3 Mai 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4022122.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices