Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS BUSINESS PARKING SPACES, DISABLED PERSONS PARKING PLACES, MULTI STOREY CAR PARKS AND PAY & DISPLAY CAR PARKS, NEWPORT) (AMENDMENT) (EXCESS CHARGE NOTICE) (REVOCATION & AMENDMENT) ORDERS 2017

Notice ID: NP4015548

Notice effective from
4th May 2017 to 3rd June 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS BUSINESS PARKING SPACES, DISABLED PERSONS PARKING PLACES, MULTI STOREY CAR PARKS AND PAY & DISPLAY CAR PARKS, NEWPORT) (AMENDMENT) (EXCESS CHARGE NOTICE) (REVOCATION & AMENDMENT) ORDERS 2017
TAKE NOTICE that the Newport City Council, in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police have, on the 4 May 2017 made the above Orders. The Orders will come into operation on 8 May 2017. The effect of the Orders will be:-
1. To amend the Newport City Council (Upper Dock Street, Newport) (Business Parking Places) Order 2015, Newport City Council (Unnamed Access Road (under Kingsway Elevated Carriageway), Newport) (Parking Places for Disabled Persons) Order 2015, Newport Borough Council (Various Roads) (Business Parking Places) Order 1983, Newport City Council (Canal Parade, Newport) (On Street Parking Place) (Pay and Display) Order 2008 and the Newport City Council (Emlyn Street, Newport) (Off Street Parking)

(Pay & Display) Order 2007;
2. To amend all existing Orders relating to the car parks listed in the Schedules to this Notice so that any reference to an excess charge, notice or fine shall mean the sum of £70; if payment is made within 10 working days of the date on which the excess charge, notice or fine was incurred the sum shall be reduced to £35 if the excess charge, notice or fine was incurred in any of the car parks listed in Schedules 1 or 3 to this Notice;

3. To revoke the Newport City Council (Various Pay & Display & Multi-Storey Car Parks & Business Parking Spaces Newport) Excess Charge Notice (Amendment) Order 2011 and the Newport County Borough Council (Upper Dock Street) (Business Parking Places) Order

2000.
The Orders may be inspected at the Civic Centre, Newport, South Wales, NP20 4UR during normal office hours. If you wish to question the validity of the Order, or of any provision contained in it, on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 4 May 2017 apply to the High Court for this purpose.
DATED: 4 May 2017
G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre,
Newport, NP20 4UR
SCHEDULE 1
1. Pay & Display Car Parks - Hill Street,

Faulkner Road, Stow Hill, Maindee, Riverfront, Emlyn Street, Canal Parade
2. Multi-story Car Parks - Park Square

SCHEDULE 2
Business Parking Places - School Lane, Talbot Lane, Ivor Street, Kear Court, East Street, Upper Dock Street, Unnamed access road under Kingsway slip road (to Old Green)
SCHEDULE 3 Disabled Persons Parking Places - Unnamed access road under Kingsway elevated carriageway
NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS BUSINESS
PARKING SPACES, DISABLED PERSONS PARKING PLACES, MULTI STOREY CAR PARKS AND PAY & DISPLAY CAR PARKS, NEWPORT) (AMENDMENT) (EXCESS CHARGE NOTICE) (REVOCATION & AMENDMENT) ORDERS 2017
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 6l ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y Gorchmynion uchod ar y 4 Mai 2017. Daw'r Gorchmynion i rym ar y 8 May 2017. Effaith y Gorchmynion fydd:
1. Yn diwygio Newport City Council (Upper Dock Street, Newport) (Business Parking Places) Order 2015, Newport City Council (Unnamed Access Road (under Kingsway Elevated Carriageway), Newport) (Parking Places for Disabled Persons) Order 2015, Newport City Council (Various Roads) (Business Parking Places) Order 1983, Newport City Council (Canal Parade, Newport) (On Street Parking Place) (Pay and Display) Order 2008 a Newport City Council (Emlyn Street, Newport) (Off Street Parking) (Pay

and Display) Order 2007;
2. Diwygio'r holl Orchmynion cyfredol yn ymwneud a'r meysydd parcio a restrir yn Atodlenni r Hysbysiad hwn fel mai £70 fydd unrhyw ddirwy, hysbysiad neu dSl gormodol y cyfeirir atynt; os telir yr arian ymhen 10 diwrnod gwaith o'r dyddiad y cafwyd y tal, hysbysiad neu ddirwy, gostyngir y tal i £35 os cafwyd y ddirwy, hysbysiad neu dal mewn unrhyw o r meysydd parcio a restrir yn Atodlenni 1 neu 3 yr Hysbysiad hwn;

3. Diddymu Newport City Council (Various Pay & Display & Multi-Storey Car Parks & Business Parking Spaces Newport) Excess Charge Notice (Amendment) Order 2011 a Newport County Borough Council (Upper Dock Street) (Business Parking Places) Order 2000.

Mae cop'iau o'r Gorchmynion gellir eu gweld yn rhad ac am ddim, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR yn ystod oriau gwaith arferol y Cyngor. Os bydd person yn dymuno cwestiynu eu ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio a hwy mewn perthynas a'r Gorchmynion, gall ef neu hi o fewn chwe wythnos o 4 Mai 2017 wneud cais i'r Uchel Lys.
DYDDIEDIG: 4 Mai 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR
ATODLEN 1
1. Meysydd Parcio Talu ac Arddangos -Hill Street, Faulkner Road, Stow Hill, Maindee, Riverfront, Emlyn Street, Canal Parade

2. Meysydd Parcio Aml-lawr - Park Square

ATODLEN 2
Mannau Parcio Busnesau - School Lane, Talbot Lane, Ivor Street, Kear Court, East Street, Upper Dock Street, ffordd fynediad ddienw o dan ffordd ymadael Ffordd y Brenin (i Old Green)
ATODLEN 3
Mannau Parcio i Bobl Anabl - ffordd fynediad ddienw o dan l6n gerbydau Ffordd y Brenin a godir

Attachments

NP4015548.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices