Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, CITY CENTRE, NEWPORT (EXPERIMENTAL BUS LANE) (EXPERIMENTAL TAXI RANK) (EXPERIMENTAL PROHIBITION OF WAITING & LOADING) (EXPERIMENTAL LOADING BAY) ORDERS 2017

Notice ID: NP4028436

Notice effective from
10th May 2017 to 9th June 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, CITY CENTRE, NEWPORT (EXPERIMENTAL BUS LANE) (EXPERIMENTAL TAXI RANK) (EXPERIMENTAL

PROHIBITION OF WAITING & LOADING) (EXPERIMENTAL LOADING BAY) ORDERS 2017

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police has on the 10 May 2017 made the above orders the effect of which will be: 1. To authorise that part of the road specified in Schedule 1 to this notice to be used as a bus lane at all times (exemptions will be provided in the order to permit vehicles to enter, proceed or wait for: emergency purposes; the supply of gas, water or electricity; or for local authority duties); 2. To authorise that part of the road specified in Schedule 2 to this notice to be used as a parking place for hackney carriages licensed under section 37 of the Town Police Clauses Act 1847 at all times; 3. To authorise that part of the road specified in Schedule 3 to this notice to be used as a parking place for the purpose of loading or unloading vehicles at all times; 4. To prohibit waiting at any time on the lengths of road specified in Schedule 4 to this notice; 5.To Prohibit loading or unloading at any time on the lengths of road specified in Schedule 5 to this notice; 6. To revoke item 2(b) in Schedule 2 in the Newport County Borough Council (Skinner Street & Corn Street Newport) (Prohibition of Waiting, Loading and Unloading) Order 1998.

The orders will come into operation on 22 May 2017 for a period of 18 months. The Council will be considering in due course whether the provisions of the orders should continue indefinitely. The draft orders together with a map showing the affected roads and a statement of the Council's reasons for proposing to make the orders, may be inspected at the Civic Centre, Newport during normal office hours Monday to Friday. If you wish to object to the indefinite continuation of the provisions of the orders you should send the grounds for your objection in writing to the undersigned within a period of 6 months from

10 May2017.

Dated: 10 May 2017

G. D. Price Head of Law and Regulation Civic Centre

Newport NP20 4UR

SCHEDULE 1: KINGSWAY: That length of the northbound carriageway of Kingsway which extends from the exit of Friars Walk ground floor car park in a north westerly direction to its junction with Newport Bus Station, which is bounded on the southwestern side by the south western kerb line of Kingswayand on the north eastern side bya road marking complying with diagram 1049 in The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

SCHEDULE 2: Unnamed road (cul-de-sac) off Uskway

- immediately to the north and west of Newport Centre (a) South western and north western side from a point 6 metres north west of its south eastern closed off end for a distance of 49 metres in a north westerly and north easterly direction (b) Western side from a point 10 metres from its junction with Uskway in a southerly direction for a distance of 18 metresSCHEDULE 3: Unnamed road (cul-de-sac) off Uskway

- immediately to the north and west of Newport Centre: North eastern side from a point 8 metres north west of its south eastern closed off end for a distance of 10 metres in a north westerly directionSCHEDULE 4: Unnamed road (cul-de-sac) off Uskway

- immediately to the north and west of Newport Centre (a) Southwestern, southern, south eastern, eastern and north eastern side from its junction with Uskway to a point 18 metres north west of its closed off south eastern end (b) North eastern side from the south eastern closed off end in a north westerly direction for a distance of 8 metres (c) South eastern - closed end -from its north eastern side to its southwestern side (d) Southwestern side from its south eastern closed end for a distance of 6 metres (e) Western side from a point 49 metres north west and north east of its south eastern closed end to a point 28 metres south of its junction with Uskway (f) Western side from its junction with Uskway for 10 metres (g) For the entirety of the northern, north eastern, eastern and south eastern sides of the island in the mouth of the junctionSCHEDULE 5: Unnamed road (cul-de-sac) off Uskway

- immediately to the north and west of Newport Centre (a) Southwestern, southern, south eastern and eastern side from its junction with Uskway to a point 42 metres north west of its closed off south eastern end (b) Western side from a point 49 metres north west and north east of its south eastern closed off end to a point 28 metres south of its junction with Uskway (c) Western side from its junction with Uskway for 10 metres (d) For the entiretyof the northern, north eastern, eastern and south eastern sides of the island in the mouth of the junction; Corn Street: South eastern side from its junction with Kingsway to a point 28 metres north east of a point opposite the line of the north eastern kerb line of Upper Dock StreetGORCHMYNION CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(LON FYSIAU ARBROFOL) (SAFLE TACSI ARBROFOL) (GWAHARDD AROSA LLWYTHO ARBROFOL) (BAE

LLWYTHO ARBROFOL) (AMRYWFFYRDD, CANOL Y DDINAS, CASNEWYDD) 2017

Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a phob pwer galluogi arall ac ar 6l ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y gorchmynion uchod ar 10 Mai 2017 ac effaith hyn fydd:1 Awdurdodi y defnyddir darn o'r ffordd a nodir yn Atodlen 1 yr hysbysiad hwn fel l6n fysiau bob amser (darperir eithriadau yn y gorchymyn i ganiatau i gerbydau ddod i mewn i'r l6n, barhau neu aros ar gyfer: achosion brys; cyflenwi nwy, dwr neu drydan; neu ar gyfer dyletswyddau awdurdod lleol eraill); 2. Awdurdodi y defnyddir darn o'r ffordd a nodir yn Atodlen 2 yr hysbysiad hwn fel lle parcio ar gyfer cerbydau Hackney a drwyddedir o dan Adran 37 Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 bob amser; 3. Awdurdodi y defnyddir darn o'r ffordd a nodir yn Atodlen 3 yr hysbysiad hwn fel lle parcio at ddiben llwytho neu ddadlwytho cerbydau bob amser; 4. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y darnau o'r ffordd a nodir yn Atodlen 4 yr hysbysiad hwn; 5. Gwahardd llwytho a dadlwytho ar unrhywadeg ar ydarnau o'r ffordd a nodir yn Atodlen 5 yr hysbysiad hwn; 6. Dirymu eitem 2(b) yn Atodlen 2 Gorchymyn (Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho) (Skinner Street a Corn Street, Casnewydd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd 1998.

Bydd y gorchmynion yn weithredol ar 22 Mai 2017 am gyfnod o 18 mis. Bydd y Cyngor yn ystyried maes o law p'un a ddylai darpariaethau'r gorchmynion barhau am gyfnod amhenodol. Gellir gweld y gorchmynion drafft ynghyd a map yn dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt a datganiad y Cyngor o'r rhesymau dros gynnig gwneud y gorchmynion, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol (dydd Llun i ddydd Gwener). Os hoffech wrthwynebu parhad darpariaethau'r gorchmynion am gyfnod amhenodol dylech anfon sail eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig at y sawl sydd wedi llofnodi isod o fewn cyfnod o chwe mis o 10 Mai 2017.

Dyddiedig: 10 Mai 2017

G. D. Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

ATODLEN 1: Ffordd y Brenin: Hyd ffordd gerbydau Ffordd yBrenin i gyfeiriad ygogledd sy'n ymestyn oallanfa maes parcio llawr daear Friars Walk i gyfeiriad y gogledd-orllewin i'w chyffordd a Gorsaf Fysiau Casnewydd, a gaiff ei ffinio ar yr ochr dde-orllewinol gan linell gwrb de-orllewinol Ffordd y Brenin ac ar yr ochr ogledd-orllewinol gan farciau ffordd sy'n cydymffurfio a diagram 1049 yn: Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016

ATODLEN 2: Ffordd ddienw (cul-de-sac) oddi ar Usk Way - yn syth i'r gogledd a'r gorllewin o Ganol Casnewydd (a) Ochr dde-orllewinol a gogledd-orllewinol o bwynt6 metr i'r gogledd-orllewin o'i phen de-ddwyreiniol sydd wedi'i gau am bellter o 49 o fetrau i gyfeiriad y gogledd-orllewin a'r gogledd-ddwyrain (b) Ochr orllewinol o bwynt 10 metr o'i chyffordd ag Usk Way i gyfeiriad yde am bellter o 18 o fetrau

ATODLEN 3: Ffordd ddienw (cul-de-sac) oddi ar Usk Way - yn syth i'r gogledd a'r gorllewin o Ganol Casnewydd: Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 8 metr i'r gogledd-orllewin o'i phen de-ddwyreiniol sydd wedi'i gau am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin

ATODLEN 4: Ffordd ddienw (cul-de-sac) oddi ar Usk Way - yn syth i'r gogledd a'r gorllewin o Ganol Casnewydd (a) Ochr dde-orllewinol, deheuol, de-ddwyreiniol, dwyreiniol a gogledd-ddwyreiniol o'i chyffordd ag Usk Way at bwynt 18 o fetrau i'r gogledd-orllewin o'i phen de-ddwyreiniol sydd wedi'i gau (b) Ochr ogledd-ddwyreiniol o'i phen de-ddwyreiniol sydd wedi'i gau i gyfeiriad y gogledd am bellter o 8 metr (c) De-ddwyreiniol - pen sydd wedi'i gau - o'i hochr ogledd-ddwyreiniol i'w hochr dde-orllewinol (ch) Ochr dde-orllewinol o'i phen de-ddwyreiniol sydd wedi'i gau am bellter o 6 metr (d) Ochr orllewinol o bwynt 49 o fetrau i'r gogledd-orllewin ac i'r gogledd-ddwyrain o'i phen de-ddwyreiniol sydd wedi'i gau at bwynt 28 o fetrau i'r de o'i chyffordd ag Usk Way (dd) Ochr orllewinol o'i chyffordd ag Usk Way am 10 metr (e) Am hyd cyfan ochrau gogleddol, gogledd-ddwyreiniol, dwyreiniol a de-ddwyreiniol yr ynys yng ngheg ygyffordd

ATODLEN 5: Ffordd ddienw (cul-de-sac) oddi ar Usk Way - yn syth i'r gogledd a'r gorllewin o Ganol Casnewydd (a) Ochr dde-orllewinol, deheuol, de-ddwyreiniol a dwyreiniol o'i chyffordd ag Usk Way i bwynt 42 o fetrau i'r gogledd-orllewin o'i phen de-ddwyreiniol sydd wedi'i gau (b) Ochr orllewinol o bwynt 49 o fetrau i'r gogledd-orllewin ac i'r gogledd-ddwyrain o'i phen de-ddwyreiniol sydd wedi'i gau at bwynt 28 o fetrau i'r de o'i chyffordd ag Usk Way(c) Ochr orllewinol o'i chyffordd ag Usk Way am 10 metr (ch) Am hyd cyfan ochrau gogleddol, gogledd-ddwyreiniol, dwyreiniol a de-ddwyreiniol yr ynys yng ngheg ygyffordd Corn Street: Ochr dde-ddwyreiniol o'i chyffordd a Ffordd y Brenin at bwynt 28 o fetrau i'r gogledd-ddwyrain o bwynt gyferbyn a llinell gwrb gogledd-ddwyreiniol Upper Dock Street

Attachments

NP4028436.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices