Search for more Public Notices in your area
NEWPORT CITY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER

Notice ID: NP4028881

Notice effective from
15th May 2017 to 14th June 2017

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER
HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH NOS. 395/4, 395/5 and 395/7 LISWERRY
On 15 May 2017, Newport City Council confirmed the above Order made under section 119 of the Highways Act 1980.
The effect of the Order as confirmed is to divert public footpath Nos 395/4, 395/5 & 395/7, running from Point A to Point B, then Point B to Point C and Point B to Point J to a new line from Point D to Point E then to Point F, then to Point G, then to Point H, then to Point I, then to Point C and from Point I to Point J, as shown on the Order Map. A copy of the Order as confirmed and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Law & Regulation Department, Civic
Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from
8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds.
The Order comes into force on 15 May 2017 but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 15 May 2017 make an application to the High Court. Dated: 15 May 2017
Gareth D Price
Head of Law and Regulation Newport City Council, Civic Centre Newport, South Wales NP20 4UR
HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN
DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR DINAS CASNEWYDD
LLWYBR CYHOEDDUS RHIFAU 395/4, 395/5 a 395/7 LISWERRY
Ar 15 Mai 2017, cadarnhaodd Cyngor Dinas Casnewydd y Gorchymyn uchod a wnaed dan
adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.
Bydd y Gorchymyn a gadarnhawyd yn gwyro llwybr cyhoeddus rhifau 395/4, 395/5 a 395/7, sy'n mynd o Bwynt A i Bwynt B, yna Pwynt B i Bwynt C a Phwynt B i Bwynt J i linell newydd o Bwynt D i Bwynt E yna i Bwynt F, yna i Bwynt G, yna i Bwynt H, yna i Bwynt I, yna i Bwynt C ac o Bwynt I i Bwynt J, fel a nodir ar y Map Gorchymyn.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a gadarnhawyd a Map y Gorchymyn am ddim yn Adran y Gyfraith a Rheoleiddio, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De
Cymru NP20 4UR rhwng 8.30am a 4pm o ddydd
Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymyn a'r Map yno am Ddwy Bunt. Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 Mai 2017 ond os bydd person yn teimlo ei fod wedi'i dramgwyddo gan y Gorchymyn ac yn amau ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn cysylltiad a'r Gorchymyn, gall, dan baragraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y nodir ym mharagraff 5 Atodlen 6 o r Ddeddf, o fewn 6 wythnos o 15 Mai 2017wneud cais i r Uchel Lys.
Dyddiad: 15 Mai 2017 Gareth D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio
Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4028881.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices