Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 SECTION 257 NEWPORT CITY COUNCIL FOOTPATH NO. 407/1 HERBERT ROAD DEVELOPMENT, ST JULIANS

Notice ID: NP4044501

Notice effective from
16th June 2017 to 16th July 2017

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 SECTION 257 NEWPORT CITY COUNCIL FOOTPATH NO. 407/1 HERBERT ROAD DEVELOPMENT, ST JULIANS

The above Orderwas made on 7 June 2017.

The effect of the Order will be to divert the public footpath running

from Point A to Point C to a line running from Point A to Point B

then to Point C as shown on the Order Map.

A copy of the Order and the Order Map may be seen free of charge

at the Civic Centre, Newport, South Wales NP9 4UR from 8.30am

to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map

may be bought there at the price of Two Pounds.

Any representations about or objections to the Order may be

sent in writing to the Head of Law and Regulation, Newport City

Council, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR, quoting

ref DME/EC3/5947, not later than 7 July 2017.

Please state the grounds on which they are made.

If no such representations or objections are duly made, or if any so

made are withdrawn, Newport City Council may confirm the Order

as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers

for confirmation any representations and objections which have

not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated:7 June 2017

Gareth D Price

Head of Law and Regulation

Newport City Council

Civic Centre

Newport

NP20 4UR

HYSBYSIAD YNGHYLCH GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF CYNLLUNIO GWLAD ATHREF 1990 ADRAN 257 CYNGOR DINAS CASNEWYDD TROEDFFORDD RHIF 407/1 DATBLYGU FFYRDD HERBERT, ST JULIANS

Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 7 Mehefin 2017

Bydd y Gorchymyn yn gwyro'r llwybr cerdded sy'n rhedeg o Bwynt

A i Bwynt C i linell sy'n rhedeg o Bwynt A i Bwynt B ac yna Bwynt C

fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn rhad ac am

ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

o 8.30am tan 4.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gellir prynu

copi'au o'r Gorchymyn a'r Mapyno am brisoddwy bunt.

Gellir anfon unrhywgynrychiolaethau amy Gorchymyn neu unrhyw

wrthwynebiadau i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y

Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan

Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu'r

cyfeirnod DME/EC3/5947, nid yn hwyrach na 7 Gorffennaf 2017.

Nodwch y seiliau dros eu gwneud.

Os na wneir cynrychiolaethau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu ostynniryn 6l unrhyw rai a wnaed, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn yn Orchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Weinidogion Cymru am gadarnhad bydd unrhyw gynrychiolaethau a gwrthwynebiadau, na chafodd eu tynnu yn 6l, yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn. Dyddiedig: 7 Mehefin 2017 Gareth D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd

NP20 4UR

Attachments

NP4044501.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices