Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL ALBION CLOSE PILLGWENLLY NEWPORT TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2017

Notice ID: NP4045139

Notice effective from
12th June 2017 to 12th July 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (ALBION CLOSE PILLGWENLLY NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Albion Close from its junction with Temple Street for approximately 30 metres. There is no alternative route. The reason for making the order is to undertake drainage works in the carriageway in connection with a new development. The proposed order will be operative from 3 July 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 5 days. Pedestrian access will be available.
Emergency vehicle access will be available with a short delay to plate over excavations; the road will be re-opened each evening.
Dated: 12 June 2017
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (ALBION CLOSE PILLGWENLLY CASNEWYDD GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod
0 ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Albion Close o i chyffordd gyda Temple Street am oddeutu 30 metr. Nid oes llwybr arall. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i ymgymryd a gwaith draenio mewn cysylltiad a datblygiad newydd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 3 Gorffenaf 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 5 diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Bydd mynediad

1 gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i blat dros waith cloddio; bydd y ffordd cael ei ail-agor bob nos.

Dyddiedig: 12 Mehefin 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y
Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4045139.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices