Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL ALBION CLOSE PILLGWENLLY NEWPORT TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2017

Notice ID: NP4048762

Notice effective from
19th June 2017 to 19th July 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (ALBION CLOSE PILLGWENLLY NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Albion Close from its junction with Temple Street for approximately 30 metres. There is no alternative route. The reason for making the order is to undertake drainage works in the carriageway in connection with a new development.
The order is operative from 3 July 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 5 days. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available with a short delay to plate over excavations; the road will be re-opened each evening.
Dated: 19 June 2017 G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(ALBION CLOSE PILLGWENLLY CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Albion Close o'i chyffordd gyda Temple Street am oddeutu 30 metr. Nid oes llwybr arall. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i ymgymryd § gwaith draenio mewn cysylltiad § datblygiad newydd. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 3 Gorffenaf 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i bl§t dros waith cloddio; bydd y ffordd cael ei ail-agor bob nos.
Dyddiedig: 19 Mehefin 2017 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4048762.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices