Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF PUBLIC PATH ORDERS HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL EXTINGUISHMENT ORDER - FOOTPATH NO. 411/1/1, VICTORIA CREATION ORDER - FOOTPATH AT VICTORIA, NEWPORT

Notice ID: NP4050709

Notice effective from
19th June 2017 to 19th July 2017

NOTICE OF MAKING OF PUBLIC PATH ORDERS HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL EXTINGUISHMENT ORDER - FOOTPATH NO. 411/1/1, VICTORIA CREATION ORDER - FOOTPATH AT VICTORIA, NEWPORT
The above orders, made on 19 June 2017, under sections 118 and 26 of the Highways Act 1980, will extinguish public footpath no. 411/1/1 and create a new public footpath running from Clarence Place to George Street Bridge, Newport, along the river bank, as shown on the order maps. Copies of the orders and the order maps have been placed and may be seen free of charge at the Law and Regulation Department, Civic Centre, Newport, South Wales, NP20 4UR from 9am to 4pm Monday to Friday. Copies of the orders and maps may be bought there at a price of £2.00. Any representations about or objections to the orders may be sent in writing to the Head of Law and Regulation, Newport City Council not later than 19 July 2017. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Newport City Council may confirm the orders as unopposed orders. If the orders are sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations or objections which have not been withdrawn will be sent with the orders. Dated: 19 June 2017
Gareth D Price
Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre, Newport
South Wales NP20 4UR
HYSBYSIAD GWNEUD GORCHMYNION LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR DINAS CASNEWYDD GORCHYMYN DIDDYMU - LLWYBR CERDDED RHIF 411/1/1, VICTORIA GORCHYMYN CREU - LLWYBR CERDDED YN VICTORIA, CASNEWYDD
Bydd y gorchmynion uchod a wnaed ar 19 Mehefin
2017, dan adrannau 118 a 26 Deddf Priffyrdd 1980, yn diddymu llwybr cyhoeddus rhif 411/1/1 ac yn creu llwybr cyhoeddus newydd a fydd yn rhedeg o Clarence Place i George Street Bridge, Casnewydd, ar hyd glannau'r afon, fel y dangosir ar fapiau'r gorchymyn.
Mae copi o'r gorchymynion a mapiau y gorchymyn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR o 8.30am tan 4.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r gorchymynion a'r mapiau yno am bris o ddwy bunt. Gellir anfon unrhyw gynrychiolaethau am y gorchymynion neu unrhyw wrthwynebiadau i'r gorchymynion yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu'r cyfeirnod JPE, nid yn hwyrach na 19 Gorffennaf 2017. Nodwch y seiliau dros eu gwneud.
Os na wneir cynrychiolaethau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu os tynnir yn 6l unrhyw rai a wnaed, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r gorchymynion yn orchymynion diwrthwynebiad. Os anfonir y gorchymynion at Lywodraeth Cymru am gadarnhad bydd unrhyw gynrychiolaethau a gwrthwynebiadau, na chafodd eu tynnu yn 6l, yn cael eu hanfon gyda'r gorchymynion. Dated: 19 Mehefin 2017
Gareth D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig
Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4050709.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices