Search for more Public Notices in your area
Planning

NEWPORT CITY COUNCIL AUDIT OF ACCOUNTS

Notice ID: NP4051836

Notice effective from
21st June 2017 to 21st July 2017

CYNGOR DINAS CASNEWYDD ARCHWILIAD O'R CYFRIFON
Hysbysir trwy hyn yn unol ag Adrannau 29 a 30 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014:- 1. O 6 Gorffennaf 2016 tan 2 Awst 2017, gan gynnwys y dyddiadau hynny (ond ac eithrio pob dydd Sadwrn a dydd Sul) rhwng 9.00am a 4.30pm gall unrhyw berson â diddordeb, drwy wneud cais i'r Pennaeth Cyllid Cynorthwyol, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, Gwent, NP20 4UR ddod i weld a gwneud copïau o gyfrifon y Cyngor a enwir uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017, a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau adwerthu a geir ynddynt. Gallant hefyd gael copïau o'r cyfrifon a dogfennau, er y codir tâl am nifer o gopïau ac efallai y bydd rhaid trefnu apwyntiad. 2. Ar neu ar ôl 3 Awst 2017 am 9.00am, bydd Archwilydd Allanol y Cyngor, ar gais etholwr llywodraeth leol yr ardal y mae a wnelo'r cyfrifo â hi, yn rhoi cyfle i’r etholwr neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau iddo am y cyfrifon a gall unrhyw gyfryw etholwr neu ei gynrychiolydd ddod gerbron yr Archwilydd yng Nghyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, Gwent NP20 4UR a gwneud unrhyw wrthwynebiad i unrhyw rai o'r cyfrifon. 3. Ni ellir cyflwyno gwrthwynebiad dan baragraff 2 uchod oni bai bod hysbysiad ysgrifenedig o’r gwrthwynebiad arfaethedig sy’n nodi ar ba sail y’i gwneir wedi’i gyflwyno ymlaen llaw i’r Archwilydd Allanol yn (Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LI0 a'r Pennaeth Cyllid Cynorthwyol, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, Gwent NP20 4UR. Mr Meirion Rushworth Pennaeth Cyllid Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig, Casnewydd De Cymru NP20 4UR.
NEWPORT CITY COUNCIL AUDIT OF ACCOUNTS
Notice is hereby given that pursuant to Sections 29 and 30 of the Public Audit (Wales) Act 2004 and the Accounts and Audit Regulations (Wales) 2014:- 1. From 6th July 2017 to 2nd August 2017, inclusive (but excluding each Saturday and Sunday) between 9.00am and 4.30pm any person interested, on application to the Assistant Head of Finance, Newport City Council, Civic Centre, Newport, Gwent, NP20 4UR may inspect and make copies of the accounts of the above named Council for the year ended 31st March 2017, and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts retailing thereto. They may also receive copies of the accounts and documents, although multiple copies will be charge for and an appointment may be required. 2. On or after Thursday the 3rd of August 2017 at 9.00am, the Council’s External Auditor, at the request of a local government elector for the area to which the accounts relate, will give the elector or his representative the opportunity to question him about the accounts and any such elector or his representative may attend before the Auditor at Newport City Council, Civic Centre, Newport, Gwent, NP20 4UR and make any objection to any of the accounts. 3. No objection may be made under paragraph 2 above unless prior written notice of the proposed objection and the grounds on which it is made has previously been received by both the External Auditor at (Wales Audit Office, 24 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LI] and by the Assistant Head of Finance, Newport City Council, Civic Centre, Newport, Gwent, NP20 4UR. Mr Meirion Rushworth Head of Finance Newport City Council Civic Centre Newport South Wales NP20 4UR

Attachments

NP4051836.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices