Search for more Public Notices in your area
Traffic

(STOW HILL (PART) NEWPORT] (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & SUSPENSION OF ONE-WAY ORDER) ORDER 2017

Notice ID: NP4051904

Notice effective from
23rd June 2017 to 23rd July 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (STOW HILL (PART) NEWPORT] (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & SUSPENSION OF ONE-WAY ORDER) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is (1) to prohibit any vehicle from proceeding along Stow Hill from its junction with Vicarage Hill to its junction with Dewsland Park Rd, and (2) to suspend the item in the Newport City Council (Stow Hill (Part) & Clifton Rd) Newport) (One-Way Traffic) Order 2009 relating to Stow Hill for the duration of the closure. An alternative route will be provided. The reason for making the order is to enable works to manhole frames and covers in the highway to be undertaken on a road too narrow to maintain vehicular access. The order is operative from 2 July 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian access will be available and emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to move plant.
Dated: 23 June 2017
G.D.Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (STOW HILL (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG & ATAL GORCHYMYN TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO) 2017
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Stow Hill o'i chyffordd gyda Vicarage Hill i'r gyffordd a Dewsland Park Rd, a (2) atal yr eitem yn ymwneud a Stow Hill yn y Newport City Council (Stow Hill (Part) & Clifton Rd) Newport) (One-way Traffic) Order 2009 drwy gydol a cau. Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi gwaith i fframau tyllau archwilio a gorchuddion i gael ei wneud ar hyd ffordd rhy gul i gynnal mynediad i gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 2 Gorffennaf 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy'r adran ar gau o ffordd gyda oedi byr.
Dyddiedig: 23 Mehefin 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan
Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4051904.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices