Search for more Public Notices in your area
General

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP4054350

Notice effective from
24th June 2017 to 24th July 2017

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Archwiliad Cyfrifon
HYSBYSIR drwy hyn, yn 61 Isadrannau 30 a 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliad 12 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014:-
1. O Ddydd Mercher 5ed Gorffennaf 2017 i Ddydd Mawrth 1af Awst 2017, yn gynhwysol (ond yn eithrio bob Dydd Sadwrn a Dydd Sul) rhwng 9.00am a 4.30pm, gall unrhyw un sydd a diddordeb, trwy gais i'r Rheolwr Cyllid (Gwasanaethau Corfforaethol),Ty Penallta, Pare Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7SF, archwilio a gwneud copiau o gyfrifon y Cyngor a enwir uchod ar gyfer y flwyddyn a derfynodd 31ain Mawith 2017, a phob llyfr, gweithred, cytundeb, bil, taleb a derbynneb sy'nberthnasol.

2. Ar neu ar 6l Ddydd Mercher 2il Awst 2017 am 11.00am, bydd Archwiliwr Allanol y Cyngor, ar gais etholwr/wraig llywodraeth leol i'r ardal y cyfeiria'r

cyfrifon ati, yn rhoi cyfle i'r etholwr/wraig neu ei gynrychiolydd/cynrychiolydd i'w gwestiynu ynglyn a'r cyfrifon, a gall unrhyw etholwr/ wraig neu eu cynrychiolydd fynychu o flaen yr Archwiliwr yn Nhy Penallta, Pare Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG a gwneud unrhyw wrthwynebiad i unrhyw un o'r cyfrifon.
3. Ni all unrhyw wrthwynebiad cael ei wneud dan baragraff 2 uchod heblaw bod hysbysiad ysgrifenedig o'r gwrthwynebiad arfaethedig a'r seiliau dros wneud

y gwrthwynebiad wedi ei dderbyn yn flaenorol gan yr Archwilydd Allanol yn Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd, CF11 9LJ a chan y Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili, Ty Penallta, Pare Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG.
Audit of Accounts
NOTICE is hereby given that pursuant to Sections 30 and 31 of the Public Audit (Wales) Act 2004 and Regulation 12 of the Accounts and Audit (Wales)
Regulations 2014:-
1. From Wednesday 5th July 2017 to Tuesday 1st August 2017, inclusive (but excluding each Saturday and Sunday) between 9.00am. and 4.30pm. any person interested, on application to the Finance Manager (Corporate Services), Penallta House,Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG may inspect and make copies of the accounts of the above named Council for the year ended 31st March 2017, and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts relating thereto.

2. By the Wednesday 2ndAugust 2017 at 11.00am, the Council's External Auditor, at the request of

a local government elector for the area to which the accounts relate, will give the elector or his representative the opportunity to question him about the accounts and any such elector or his representative may attend before the Auditor at Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG and make any objection to any of the accounts.
3. No objection may be made under paragraph 2 above unless prior written notice of the proposed objection and the grounds on which it is made has previously been received by both the

External Auditor at Wales Audit Office, 24 Cathedral Road, Cardiff,CF11 9LJ and by the Chief Executive, Caerphilly County Borough Council, Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF827PG.

Attachments

NP4054350.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices