Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
Traffic

Road Traffic Regulation

Notice ID: NP4048442

Notice effective from
28th June 2017 to 28th July 2017

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) SECTION 14(1)(b)
PUBLIC FOOTPATH NO'S 42, 43 (PART), 53 AND 54 LLANFRECHFA GRANGE
TEMPORARY PROHIBITION OF
PEDESTRIANS ORDER 2017
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along:-
Public Footpath (PF) No. 42 Llanfrechfa Lower Community is to be closed from its junction with FP No's 41 and 52 and runs in a north westerly direction for approximately 105 metres to its junction with FP No's 53 and 54.
Public FP No. 43 Llanfrechfa Lower Community is to be closed 85 metres from its junction with FP No. 53 and runs in an easterly direction for approximately 85 metres to its junction with FP 53.
PF No. 53 Llanfrechfa Lower Community is to be closed one metre from its junction with FP No's 93 and 95 and runs in a southerly direction for approximately 275 metres to its junction with FP No's 42 and 54.
PF No. 54 Llanfrechfa Lower Community is to be closed approximately 200 metres south of Waun-y-Pwll Cottage and runs in an easterly direction for approximately 120 metres to its junction with
FP No's 42 and 53.
The prohibition is necessary because of the likelihood of danger to the public.
The Order will come into operation on 29 June 2015 and will continue in force for a period of 6 months or until the works have been completed, whichever is the sooner.
Dated: 28 June 2017
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14 (1)(b)
LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIF 42, 43 (RHAN), 53 A 54 LLANFRECHFA GRANGE
GORCHYMYN I WAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2017
Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth ymarfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerddwyr a beicwyr rhag teithio ar hyd y canlynol
Bydd Llwybr Troed Cyhoeddus (LlT) Rhif 42 Cymuned Isaf Llanfrechfa yn cau o'i gyffordd a LlTC Rhif 41 a
52 i gyfeiriad y gogledd orllewin am tua 105 metr i'w gyffordd § LlTC Rhifau 53 a 54.

Bydd Llwybr Troed Cyhoeddus (LlT) Rhif 43 Cymuned Isaf Llanfrechfa yn cau 85 metr o'i gyffordd a LlT Rhif
53 ac i gyfeiriad y dwyrain am tua 85 metr i'w gyffordd § LlT 53.

Bydd Llwybr Troed Cyhoeddus (LlT) Rhif 53 Cymuned Isaf Llanfrechfa yn cau un metr o'i gyffordd § LlT Rhifau 93 a 95 ac i gyfeiriad y de am tua 275 metr i'w gyffordd
§ LlT Rhifau 42 a 54.
Bydd Llwybr Troed Cyhoeddus (LlT) Rhif 54 Cymuned Isaf Llanfrechfa yn cau tua 200 metr i'r de o Fwthyn Waun-y-Pwll ac i gyfeiriad y dwyrain am tua 120 metr i'w gyffordd § LlT Rhifau 42 a 53.
Mae angen y gwaharddiad am fod tebygolrwydd y bydd perygl i'r cyhoedd.
Daw'r gorchymyn arfaethedig i rym ar 29 Mehefin 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis, neu tan y bydd wedi cael ei gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf.
Dyddiad: 28 Mehefin 2017
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB

Attachments

NP4048442.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices