Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF A DIVERSION ORDER

Notice ID: NP4060155

Notice effective from
4th July 2017 to 3rd August 2017

NOTICE OF MAKING OF A DIVERSION ORDER
HIGHWAYS ACT 1980
NEWPORT CITY COUNCIL
FOOTPATH NO. 387/9/1 RIBBLE WALK, BETTWS
The above Order made on 4 July 2017 under section 119 of the Highways Act 1980 will divert the public footpath running from Point A to Point B to a line running from Point C to Point B as shown on the Order Map.
A copy of the Order and the Order Map have been
placed and may be seen free of charge at the Civic
Centre, Newport, South Wales NP9 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order
and Map may be bought there at the price of Two Pounds.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Law and Regulation, Newport City Council, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR, quoting ref DME/ EC6/5, not later than 3 August 2017. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Newport City Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation
any representations and objections which have not
been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 4 July 2017
Gareth D Price
Head of Law and Regulation
NewportCityCouncil
HYSBYSIADYNGHYLCH GWNEUD GORCHYMYN GWYRO DEDDF PRIFFYRDD 1980
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
TROEDFFORDD RHIF 387/9/1, RIBBLE WALK, BETTWS
Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 4 Gorffennaf 2017 odanAdran 119 o'r Ddeddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio'r droedffordd gyhoeddus sy'n rhedeg o Bwynt A i Bwynt B i linell sy'n rhedeg o Bwynt C i Bwynt B fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR o 8.30am tan 4.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gellir prynu copiau o'r Gorchymyn a'r Map yno am bris o ddwy bunt.
Gellir anfon unrhywgynrychiolaethau am y Gorchymyn neu unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu'r cyfeirnod DME/EC6.5, nid yn hwyrach na 3 Awst 2017. Nodwch y seiliau dros eu gwneud.
Os na wneir cynrychiolaethau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu os tynnir yn 8l unrhyw rai a wnaed, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn yn Orchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Weinidogion Cymru am gadarnhad bydd unrhyw gynrychiolaethau a gwrthwynebiadau, na chafodd eu tynnu yn 6l, yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig: 4 Gorffennaf 2017
Gareth D Price
Pennaethy Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd

Attachments

NP4060155.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices