Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL

Notice ID: NP4071445

Notice effective from
26th July 2017 to 25th August 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (CORPORATION ROAD (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Corporation Road (southern end) – area under the railway bridge. There is no alternative route. The reason for making the order is to enable essential bridge inspection works to be undertaken. The order is operative from 2 August (23.00 hrs) - 3 August 2017 (06.00 hrs) (overnight only) and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one night. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to move plant. Dated: 26 July 2017 G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR


NEWPORT CITY COUNCIL (CORPORATION ROAD (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017 HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Corporation Road (pen deheuol) o dan bont y rheilffordd. Nid oes llwybr arall. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi archwilio pontydd hanfodol gwaith sydd i’w wneud. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 2 Awst (23:00) – 3 Awst 2017 (06:00) (dros nos yn unig) a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith cael ei gwblhau o fewn un noson. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr. Dyddiedig:26 Gorffennaf 2017 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4071445.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices