Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDERS HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL EXTINGUISHMENT ORDER -FOOTPATH NO. 411/1/1, VICTORIA CREATION ORDER - FOOTPATH AT

Notice ID: NP4074553

Notice effective from
31st July 2017 to 30th August 2017

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDERS HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL EXTINGUISHMENT ORDER -FOOTPATH NO. 411/1/1, VICTORIA CREATION ORDER - FOOTPATH AT
VICTORIA, NEWPORT
On 31 July 2017 Newport City Council confirmed the above orders made under sections 118 and 26 of the Highways Act 1980.
The effect of the orders as confirmed is to extinguish public footpath no. 411/1/1 and create a new public footpath running from Clarence Place to George Street Bridge, Newport, along the river bank, as shown on the order maps.
A copy of the orders as confirmed and the order maps have been placed and may be seen free of charge at the Law and Regulation Department, Civic Centre, Newport, South Wales, NP20 4UR from 9am to 4pm Monday to Friday. Copies of the orders and maps may be bought there at a price of £2.00.
The orders come into force as from 28 August 2017 but if any person aggrieved by the orders want to question their validity, or that of any provisions contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirements of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 31 July 2017, make an application to the High Court.
Dated: 31 July 2017
Gareth D Price Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre, Newport
South Wales, NP20 4UR
HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHMYNION LLWYBR CYHOEDDUS
DEDDF PRIFFYRDD 1980
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
GORCHYMYN DIDDYMU - LLWYBR CERDDED RHIF 411/1/1, VICTORIA
GORCHYMYN CREU - LLWYBR CERDDED YN VICTORIA, CASNEWYDD
Ar 31 Gorffennaf 2017, cadarnhaodd Cyngor Dinas Casnewydd y Gorchymynion uchod a wnaed dan adranau 118 a 26 Deddf Priffyrdd
1980.
Bydd y Gorchymyn a gadarnhawyd yn diddymu llwybr cyhoeddus rhif 411/1/1 ac yn creu llwybr cyhoeddus newydd a fydd yn rhedeg o Clarence Place i George Street Bridge, Casnewydd, ar hyd glannau'r afon, fel y dangosir ar fapiau'r gorchymynion.
Gellir gweld copi o'r Gorchymynion a gadarnhawyd a Mapiau y Gorchymynion am ddim yn Adran y Gyfraith a Rheoleiddio, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR rhwng 8.30am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymyn a'r Map yno am Ddwy Bunt.
Daw'r Gorchymynion i rym ar 28 Awst 2017 ond os bydd person yn teimlo ei fod wedi'i dramgwyddo gan y Gorchymynion ac yn amau ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn cysylltiad a'r Gorchymyn, gall, dan baragraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y nodir ym mharagraff 5 Atodlen 6 o'r Ddeddf, o fewn 6 wythnos o 31 Gorffennaf 2017 wneud cais i'r Uchel Lys.
Dyddiad: 31 Gorffennaf 2017 Gareth D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4074553.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices